Proposisjoner til Stortinget

Prop. 125 L (2019–2020)

Endringer i permitteringslønnsloven (oppheving av midlertidig arbeidsgiverperiode innført som følge av utbrudd av covid-19)

Arbeids- og sosialdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag om at perioden arbeidsgiver har lønnsplikt i starten av en ny permittering, økes til ti dager fra 1. september 2020, og at den midlertidige bestemmelsen om arbeidsgiverperiode I på to dager, samtidig oppheves.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget