Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Koronasituasjonen: Foreslår midlertidige regler om elektronisk forkynnelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår i dag en rekke endringer i midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 47 om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. Formålet med endringene er å øke saksavviklingen i domstolene samtidig som smittevernhensyn ivaretas.

– Utbruddet av covid-19 har fått store konsekvenser for saksavviklingen i domstolen. Selv om saksavviklingen har økt noe som følge av midlertidige regelverksendringer og endringer i smittevernanbefalingene, er det behov for å øke saksavviklingen ytterligere, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

De nye midlertidige reglene åpner blant annet opp for elektronisk forkynnelse og telefonforkynnelse. Det er mer effektivt enn dagens forkynnelsesmåter. Regjeringen foreslår også mer fleksible regler for overføring av saker mellom domstoler, noe som kan forhindre at noen rettssaker må utsettes. I tillegg foreslås enkelte tilpasninger i reglene om trekning og tilkalling av meddommere som tar høyde for smittesituasjonen, i tillegg til enkelte andre regelverksendringer.

Regjeringen følger ikke opp Domstoladministrasjonens forslag om midlertidig å redusere antall meddommere i lagmannsretten.

– Lekdommeres deltakelse i straffesaker er et grunnprinsipp i vår straffeprosessordning. Det er svært viktig at tilliten til lagmannsrettens saksbehandling og avgjørelser ikke svekkes. Utfordringene knyttet til avviklingen av meddomsrettssaker må derfor søkes håndtert gjennom alternative og mindre inngripende tiltak, sier Mæland.

Den midlertidige loven vil automatisk bli opphevet 31. oktober 2020.

Prop. 122 L (2019–2020) Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forkynnelse mv.)