Prop. 122 L (2019–2020)

Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forkynnelse mv.)

Proposisjonen inneholder forslag til flere midlertidige tilpasninger i prosessreglene, som foreslås inntatt i midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 47 om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. Formålet med forslaget er å avhjelpe konsekvensene utbruddet av covid-19 har for saksavviklingen i domstolene, politiet og påtalemyndigheten ved å legge til rette for at domstolene kan avvikle saker, og forhindre oppbygning av ytterligere restanser. Det foreslås regler om elektronisk forkynnelse og telefonforkynnelse, tilpasninger i reglene om overføring av saker mellom sideordnede domstoler og reglene om trekning og tilkalling av meddommere, forenklinger i reglene om konstituering av statsadvokater og en utvidet adgang til tilståelsespådømmelse i tingretten.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget