Høring – forslag til midlertidige endringer i prosessregelverket

Høringen gjelder forslag til midlertidige endringer i prosessregelverket for å avhjelpe konsekvensene utbruddet av covid-19 har for saksavviklingen i domstolene, politiet og påtalemyndigheten. Til grunn for høringen ligger et notat utarbeidet av Domstoladministrasjonen, med forslag som særlig skal bidra til at flere meddommersaker kan avvikles samtidig som smittevernhensyn ivaretas. Høringen omfatter også et tilleggsnotat publisert 27. april 2020 med ytterligere endringsforslag, som er utarbeidet av departementet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.04.2020

Vår ref.: 20/1979 ES KMW/TAHE/bj

Høring – forslag til midlertidige endringer i prosessregelverket


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til midlertidige regler som utfyller, supplerer og fraviker enkelte prosessregler i tvisteloven, straffeprosessloven og domstolloven. Formålet med forslagene er å avhjelpe konsekvensene utbruddet av covid-19 har for saksavviklingen i domstolene, politiet og påtalemyndigheten mv.

Ved midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 459 fastsatte regjeringen regler som legger til rette for en forsvarlig og trygg saksavvikling så lenge smitteverntiltakene opprettholdes. Forskriften ble fastsatt med hjemmel i koronaloven § 2 og inneholdt blant annet bestemmelser som utvider domstolenes adgang til å benytte fjernmøteteknologi og behandle visse saker skriftlig, samt midlertidige løsninger for signering og avsigelse av rettslige avgjørelser. Det tas sikte på å fremme en lovproposisjon for Stortinget i løpet av kort tid der det foreslås å ta inn reglene i forskriften i en midlertidig lov.

Domstoladministrasjonen (DA) har i notat 7. april 2020 foreslått ytterligere midlertidige lovendringer som særlig skal bidra til at flere meddommersaker kan avvikles samtidig som smittevernhensyn ivaretas. Forslagene er i hovedtrekk:

  • Antall meddommere i lagmannsretten reduseres midlertidig fra fem til tre (DAs notat punkt 3)
  • Straffutmålingsanker i seksårssakene skal kunne behandles uten meddommere hvis partene samtykker og retten finner det forsvarlig (DAs notat punkt 3)
  • Hovedforhandling i tingretten skal kunne avholdes uten meddommere dersom partene samtykker til det og retten ikke finner en slik behandlingsmåte betenkelig (DAs notat punkt 4)
  • Adgangen til tilståelsespådømmelse utvides ved at kravet på ti års strafferamme oppheves (DAs notat punkt 5)
  • Endringer i reglene om meddommervalg, trekningskretser og tilkalling av meddommere (DAs notat punkt 8)

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene, som er nærmere beskrevet i vedlagte notat fra DA. Det understrekes at departementet ikke har tatt stilling til DAs forslag om å redusere bruken av meddommere i en begrenset periode. Høringsinstansene bes også uttale seg om enkelte av forslagene eventuelt bør innrettes noe annerledes, for eksempel slik at adgangen til å behandle en sak uten meddommere i tingretten gjøres avhengig av at lovbruddet er under en viss strafferamme, i tillegg til de foreslåtte vilkårene om at partene samtykker og retten ikke finner en slik behandlingsmåte betenkelig. Et annet mulig alternativ til DAs forslag kan være å fjerne strafferammekravet for behandling uten meddommere i tingretten i saker om ikke-vedtatte forelegg, jf. straffeprosessloven § 276 første ledd annet punktum.

Departementet vurderer å foreslå at eventuelle lovendringer etter oppfølgingen av denne høringen skal inntas i den midlertidige loven som planlegges fremmet for Stortinget, jf. ovenfor. Det er i den forbindelse grunn til å nevne at dette forslaget til midlertidig lov inneholder overgangsbestemmelser som vil gjelde ved opphøret av den midlertidige reguleringen, jf. DAs notat punkt 9. Det opplyses også om at forslaget til midlertidig lov vil åpne for en kombinert skriftlig og muntlig behandling av begrensede anker, sml. DAs notat punkt 7.

Departementet vil så snart som mulig – og senest i starten av uke 18 – ettersende et tilleggsnotat med enkelte andre forslag til midlertidige lovendringer. Det bes om at høringsinstansene uttaler seg om også disse forslagene innen høringsfristen som er fastsatt nedenfor. Innspill til DAs notat og departementets tilleggsnotat bør inntas i samme høringssvar. Forslagene i tilleggsnotatet gjelder følgende:

  • Regler om elektronisk og telefonisk forkynnelse
  • Fleksible regler for overføring av saker mellom sideordnede domstoler
  • Skriftlig behandling i jordskifteretten
  • Utvidede frister for tilrettelagt avhør
  • Endring av reglene om konstituering av statsadvokater

Høringsfristen settes til torsdag 30. april 2020 kl. 12.00. 

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på Regjeringen.no.

Med hilsen

Torunn Salomonsen Holmberg e.f.
avdelingsdirektør

Tage Henningsen
fung. lovrådgiver

Departementene


Høyesterett

Lagmannsrettene

Tingrettene

Domstoladministrasjonen

Jordskifterettene

Barneombudet

Datatilsynet

Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Generaladvokaten

Krigsadvokatene for Nord-Norge

Krigsadvokatene for Sør-Norge

Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Politidirektoratet

Politidistriktene

Politiets sikkerhetstjeneste(PST)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn

Sametinget

Spesialenheten for politisaker

Statens barnehus

Statens sivilrettsforvaltning

Statsadvokatembetene

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester (EOS-utvalget)

ØKOKRIM

Advokatforeningen

Amnesty International Norge

Den norske Dommerforening

Den norske Helsingforskomité

DIXI Ressurssenter mot voldtekt

Folk og forsvar

Forsvarergruppen av 1977

Gatejuristen

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juristforbundet

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Landsforeningen for voldsofre

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Politiets Fellesforbund

Politijuristene

Rettspolitisk forening

Statsadvokatenes forening

Statstjenestemannsforbundet

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Støttesenteret for fornærmede i straffesaker

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Det norske menneskerettighetshuset