Prop. 122 L (2019–2020)

Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forkynnelse mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 47 om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv.

Forslagene i proposisjonen supplerer de midlertidige endringene i prosessreglene som er vedtatt tidligere, og legger til rette for at domstolene og andre aktører i justissektoren kan avvikle saker på en trygg og forsvarlig måte etter smitteutbruddet. De foreslåtte lovbestemmelsene utfyller, supplerer og fraviker enkelte prosessregler i blant annet tvisteloven, straffeprosessloven og domstolloven.

Etter lovforslaget innføres midlertidige regler om elektronisk forkynnelse og telefonforkynnelse, mer fleksible regler for overføring av saker mellom sideordnede domstoler samt visse endringer som gjelder uttrekning og tilkalling av meddommere. Videre foreslås det å forenkle reglene om konstituering av statsadvokater og åpne for mer bruk av skriftlig behandling i jordskiftesaker. Det foreslås også at overtredelser av straffeloven § 232 annet ledd kan pådømmes etter straffeprosessloven § 248 som tilståelsesdom.

Departementet foreslår ingen endringer i tingrettens eller lagmannsrettens sammensetning.

Til dokumentets forside