Offisielt fra statsråd 8. november 2019

I statsråd i dag ble stortingsmeldingen «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» lagt fram. Det ble også oppnevnt et utvalg for ekstern gransking av saken knyttet til feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 8. november 2019. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet
Prop. 1 S Tillegg 2 (2019-2020)
Endring av Prop. 1 S (2019-2020)
Statsbudsjettet 2020 (saldering)
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 11 LS (2019-2020)
Endringer i vegfraktloven mv. (elektroniske fraktbrev) og samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll 20. februar 2008 om elektroniske fraktbrev (eCMR) til Genève-konvensjonen 19. mai 1956 om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på veg (CMR)
(Nyhetssak)

Kulturdepartementet
Prop. 12 L (2019-2020)
Endringer i kringkastingsloven mv.
(avvikling av kringkastingsavgift, rettelser av inkurier mv.)

Kunnskapsdepartementet
Meld. St. 6 (2019-2020)
Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 1 S Tillegg 1 (2019-2020)
Endring av Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (overføring av administrasjon av fylkesveier fra Statens vegvesen til fylkeskommunene m.m.)
(Nyhetssak)

2. Delegasjon av myndighet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Delegering av myndighet etter lov om elektroniske tillitstjenester til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

3. Styrer og utvalg

Arbeids- og sosialdepartementet
Oppnevning av et utvalg for ekstern gransking av saken knyttet til feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land.

Leder:
Finn Arnesen, professor, Horten

Øvrige medlemmer:
Karin Fløistad, advokat, Oslo
Jens Edvin Andreassen Skoghøy, professor, Tromsø
Hanne Merete Jendal, avdelingsdirektør, Oslo
Kristin Bugge Midthjell, advokat, Trondheim
Per Sanderud, Board Director, London
Barbro Wærnes, brukerombud, Fredrikstad
(Nyhetssak)

4. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Beograd, Serbia, Jørn Eugene Gjelstad, tillike til ambassadør i Podgorica, Montenegro.

Åremålsbeskikkelse av generalsekretær Bård Vegar Solhjell som direktør i Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) for en periode på fire år med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Forsvarsdepartementet
Utnevning av underdirektør Christian Krokaas til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av spesialrådgiver Kristine Offerdal til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av professor dr. juris Henry John Mæland til setteriksadvokat for inntil seks måneder for å behandle spørsmålet om gjenåpning av domfellelser som er knyttet til feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i annet EØS-land.
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av administrerende direktør Sveinung Skule som direktør i Kompetanse Norge for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

5. Andre saker

Statsministerens kontor
Statsråd Monica Mæland overtar, i tillegg til de saker hun bestyrer i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, de saker statsråd Torbjørn Røe Isaksen bestyrer i Nærings- og fiskeridepartementet. Overtakelsen gjelder for den periode statsråd Røe Isaksen avvikler to ukers omsorgspermisjon.
(Nyhetssak)

Politisk rådgiver Maria Kristine Strandskog Göthner konstitueres fra og med 1. januar til og med 15. mai 2020 som statssekretær for statsråd Jan Tore Sanner i Kunnskapsdepartementet.

Konstitusjonen av Ingvild Ofte Arntsen som statssekretær i 75 prosent stilling for statsråd Olaug Vervik Bollestad i Landbruks- og matdepartementet og som statssekretær i 25 prosent stilling for statsråd Kjell Ingolf Ropstad i Barne- og familiedepartementet forlenges til og med 19. januar 2020.
(Nyhetssak)

Forsvarsdepartementet
Fullmakt til å stille til rådighet norsk personell til et flernasjonalt sanitetselement i NATOs operasjon i Afghanistan.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon blir fastsette.
(Nyhetssak)