Prop. 11 LS (2019–2020)

Endringer i vegfraktloven mv. (elektroniske fraktbrev) og samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll 20. februar 2008 om elektroniske fraktbrev (eCMR) til Genève-konvensjonen 19. mai 1956 om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på veg (CMR)

Regjeringen ber i proposisjonen om Stortingets samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokollen om elektroniske fraktbrev (eCMR) til den såkalte CMR-konvensjonen om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på veg. Det foreslås samtidig endringer i vegfraktloven for å gjennomføre eCMR i norsk rett og for å gjøre loven mer teknologinøytral.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget