Prop. 12 L (2019–2020)

Endringer i kringkastingsloven mv. (avvikling av kringkastingsavgift, rettelser av inkurier mv.)

I proposisjonen foreslås det enkelte tekniske endringer i kringkastingsloven som følge av omleggingen av finansieringen av NRK, jf. Innst. 365 S (2018-2019), Meld. St. 17 (2018–2019) Mangfald og armlengds avstand — Mediepolitikk for ei ny tid, og Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet. Det foreslås i tillegg å fjerne en uriktig henvisning i kringkastingsloven § 3-1 fjerde ledd, samt en teknisk opprydning av forskriftshjemlene i bestemmelsen. Videre foreslås det retting av inkurier i lov 21. juni 2019 nr. 57 om endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven (etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering og en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten).

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget