Offisielt frå statsrådet 14. mars 2008

Regjeringa la i statsråd i dag fram forslag om felles ekteskapslov. Lova gir homofile same rett til å inngå ekteskap som heterofile. Samtidig vil lova sikre barn av lesbiske par to juridiske foreldre frå starten av livet, og homofile ektepar vil få moglegheit til å bli vurdert som adoptivforeldre på linje med heterofile.

Statsråd vart halde på Oslo slott 14. mars 2008. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 44 (2007-2008)

Om samtykke til godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (to rettsakter om opprettelse, drift og bruk av annen generasjon av Schengen informasjonssystem (SIS II) og en forordning om tilgang til SIS II for organer som har ansvaret for utstedelse av registreringsbevis for motorkjøretøyer)

St.prp. nr. 46 (2007-2008)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 137/2007 av 26. oktober 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 852/2004, forordning (EF) nr. 853/2004, forordning (EF) nr. 854/2004 og forordning (EF) nr. 882/2004 samt tilhørende rettsakter, om næringsmiddelhygiene og kontroll

St.prp. nr. 47 (2007-2008)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 134/2007 av 26. oktober 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 178/2002 om næringsmiddelregelverket og om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) mv. 

Barne- og likestillingsdepartementet

Ot.prp. nr. 33 (2007-2008)

Om lov om endringer i ekteskapsloven, barnelova, adopsjonsloven, bioteknologiloven mv. (felles ekteskapslov for heterofile og homofile par)(Pressemelding)

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 36 (2007-2008)

Om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. (regler om spesialfond)

(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 37 (2007-2008)
Om lov om endringer i lov 18. desember 1959 nr. 1 om mortifikasjon av skuldbrev m.v. og enkelte andre lover.

Ot.prp. nr. 38 (2007-2008)
Om lov om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 39 (2007-2008)
Om lov om pågripelse og overlevering mellom de nordiske stater på grunn av straffbare forhold (lov om nordisk arrestordre) og om samtykke til ratifikasjon av konvensjon 15. desember 2005 om overlevering for straffbare forhold mellom de nordiske land (Nordisk arrestordre)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 41 (2007-2008)
Om lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler m.m.
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 42 (2007-2008)
Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister)

Kunnskapsdepartementet

Ot.prp. nr. 40 (2007-2008)

Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova

(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet, forskingssaker

St.meld. nr. 15 (2007-2008)

Tingenes tale

Universitetsmuseene

(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 45 (2007-2008)

Om nokre saker som gjeld veg og jernbane

(Pressemelding)

(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 13. mars 2008 til lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Endringene under II, V, VIII, forsikringsloven § 7-6 første ledd nytt femte punktum og endringen i forsikringsloven § 11-13 tredje ledd trer i kraft straks.

Endringene under I, VI og VII, med unntak av forsikringsloven § 7-6 første ledd nytt femte punktum og endringen i forsikringsloven § 11-13 tredje ledd, skal gjelde fra  1. juli 2008.

Besl. O. nr. 46 (2007-2008)  Lov nr. 6. 

Justis- og politidepartementet  

Finnmarksloven kapittel 5 trer i kraft 14. mars 2008.
(Sjå pkt 3 Forskrifter og pkt. 4 Styrer, utval) 

3.      Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Forskrift om endring i forskrift 16. mars 2007 nr. 277 om Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark fastsettes.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar og pkt. 4 Styrer, utval)

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten.

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om vern av Barvikmyran og Blodskytodden naturreservat.

(Pressemelding)

4.      Styrer, utval

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer til Finnmarkskommisjonen oppnevnes:

Jon Gauslaa, Oslo, leder
Anne Marit Pedersen, Tana
Hilde Agathe Heggelund, Drammen
Ole Henrik Magga, Kautokeino
Kjell Næss, Sør-Varanger

(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar og pkt. 3 Forskrifter)
(Pressemelding)

5.      Klagesaker m.m.

Fiskeri- og kystdepartementet

Klagen fra Star1 Maritime AS over Fiskeri- og kystdepartementets avslag på søknad om støtte til investeringer på selfangstfartøyet M/S Polarstar, tas ikke til følge. 

Samferdselsdepartementet

Klage fra Olai Nepstad på Samferdselsdepartementets avgjørelse av 25. januar 2008 tas ikke til følge.

6.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Pretoria, Tor Christian Hildan, utnevnes tillike til ambassadør i Maseru, Lesotho.

Leder for NHOs Europakontor i Brussel, Jon Vea, utnevnes til ambassadør i Luanda, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Sten Arne Rosnes utnevnes til generalkonsul i San Francisco, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Hege Araldsen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Statsadvokat Johan Kristian Øydegard utnevnes til nestleder i Arbeidsretten med tiltredelse fra det tidspunkt Arbeids- og inkluderingsdepartementet bestemmer.

(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Direktør Erik Lund-Isaksen utnevnes til departementsråd i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Flaggkommandør Jo Georg Gade utnevnes til kontreadmiral i Sjøforsvaret og beordres til tjeneste i stillingen som Assistant Director Plans and Policy Division ved NATOs International Military Staff med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst Nils Petter Granholt utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst Odd Egil Pedersen utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Statsadvokat Bjørn Kristian Soknes utnevnes til førstestatsadvokat/embetsleder ved Trøndelag statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Politiadvokat Hans Andre Vikheim konstitueres som statsadvokat ved Trøndelag statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer og til og med 28. februar 2009.

Politiadvokat Anja Kristin Laane Røsåsen Bech, konstituert statsadvokat Svein Holden og seniorrådgiver Bjørn Olav Aspelund utnevnes til statsadvokater ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Politiadvokat Torunn Gran konstitueres som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke ut over 31. desember 2009.

Politiadvokat Lars Erik Alfheim, politiadvokat Trude Elisabeth Sparre og politiadvokat Berit Johannessen konstitueres som statsadvokater ved Oslo statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke ut over 30. juni 2009.

Politiadvokat Irlin Irgens konstitueres som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke ut over 31. desember 2008. 

Landbruks- og matdepartementet

Seksjonssjef Heidi Morka utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 154/2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport kan bli bindende for Norge.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1907/2006 om kjemikalier og om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, samt direktiv 2006/121/EF om regelverk for kjemikalier.

Finansdepartementet

Undertegning av en protokoll mellom Kongeriket Norges regjering og Danmarks regjering sammen med Færøyenes landsstyre, samt regjeringene i Finland, Island og Sverige om endring av skatteavtalen mellom de nordiske land av 23. september 1996. 

Helse- og omsorgsdepartementet

Sosial- og helsedirektoratet endrer navn til Helsedirektoratet.

Navneendringen trer i kraft fra 1. april 2008. 

Nærings- og handelsdepartementet

Statssekretær Annelene Svingen oppnevnes som temporær norsk viseguvernør i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) for den tiden statssekretær Rikke Lind har permisjon fra Nærings- og handelsdepartementet.

Olje- og energidepartementet

Tillatelse til anlegg og drift for prosjekt for vedlikehold og oppgradering for Kårstø-anleggene (KEP2010).

Til toppen