Ot.prp. nr. 41 (2007-2008)

Om lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler m.m.

Om lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler m.m.

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: NOU 2000: 23 Forsikringsselskapers innhenting, bruk og lagring av helseopplysninger

Følg proposisjonen på Stortinget