Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 15. mai 2018

Revidert nasjonalbudsjett for 2018 og kommuneproposisjonen for 2019 vart i dag lagt fram i statsråd.

Statsråd vart halde på Oslo slott 15. mai 2018. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet
Prop. 85 S (2017-2018)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2018

Prop. 86 LS (2017-2018)
Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Meld. St. 2 (2017-2018)
Revidert nasjonalbudsjett 2018
(Nyheitssak)         

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 90 L (2017-2018)
Endringer i rettsgebyrloven (gebyr for skifteattest og uskifteattest)
(Nyheitssak) 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 88 S (2017-2018)
Kommuneproposisjonen 

Kunnskapsdepartementet
Prop. 89 L (2017-2018)
Endringer i introduksjonsloven (barnefamilier og enslige mindreårige med begrenset oppholdstillatelse)

Samferdselsdepartementet
Prop. 87 S (2017-2018)
Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak, kyst og post og telekommunikasjonar

Prop. 91 LS (2017-2018)
Endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 443/2009 og EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 510/2011, med tilknyttede rettsakter

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 10. april 2018 til lov om endringer i behandlingsbiobankloven (varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen)
Lovvedtak 46 (2017-2018) Lov nr. 17
Loven trer i kraft 1. juli 2018.

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 24. april 2018 til lov om endringer i bustadoppføringslova mv. (garantireglene).
Lovvedtak 50 (2017-2018) Lov nr. 18
Loven gjelder fra 1. januar 2019. 

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2001 nr. 1477 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret (Kreftregisterforskriften) fastsettes. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Forskrift om endring av forskrift 17. juni 2005 nr. 657 om forvaltningsområdet for samisk språk fastsettes.

4. Styrer, utval

Barne- og likestillingsdepartementet
Oppnevning av et utvalg som skal gjennomgå familieverntjenestens organisering, finansiering, oppgaveløsning og lovmessige rammeverk:

Direktør Line Henriette Holten, Fredrikstad, leder
Professor Berit Berg, Trondheim
Professor Oddbjørn Bukve, Sogndal
Professor Tor-Johan Ekeland, Volda
Stipendiat Hilde K. Ellingsen, Oslo
Klinisk sosionom Torgeir Finsås, Harstad
Forskningssjef Trine Monica Myrvold, Oslo
Professor Asbjørn Strandbakken, Bergen
(Nyheitssak)

5. Utnemningar m.m.

Helse- og omsorgsdepartementet
Beskikkelse av assisterende fagdirektør Pål Iden til direktør for Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak) 

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av politiadvokat Jens Halvard Bachke til statsadvokat ved Økokrim, med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Utnevning av statsadvokat Marit Formo til statsadvokat ved Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert kriminalitet og annen alvorlig kriminalitet, med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Utnevning av tingrettsdommer Hugo Einar Abelseth, dommer ved Arbeidsretten Marit Bjørånesset Frogner, tingrettsdommer Mats Wilhelm Ruland, tingrettsdommer Henrik Westborg Smiseth, konstituert lagdommer Arne-Martin Hægdahl Sørli og advokat Ingeborg Kristin Sunde til lagdommere ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

6. Andre saker

Statsministerens kontor
Oppnevning av statsråd Monica Mæland som settestatsråd for statsråd Frank Bakke-Jensen ved behandling av saker som berører Babcock Scandinavian AirAmbulanse AB eller er nært knyttet til selskapets avtale om leveranse av ambulanseflytjenester til Luftambulansetjenesten HF, der Bakke-Jensen på grunn av sin ektefelles tilknytning til selskapet er inhabil eller ønsker å fratre fordi han er nær grensen for inhabilitet.
(Nyheitssak) 

Utanriksdepartementet
Ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 25. oktober 2007 om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk. 

Inngåelse av omforente prosedyrer for identifikasjon og retur av personer uten lovlig opphold mellom Norge og Bangladesh.

Olje- og energidepartementet
Dalane Kraft AS gis tillatelse til planendring for regulering av Linborgvatnet i Sokndal kommune.

Til toppen