Prop. 90 L (2017–2018)

Endringer i rettsgebyrloven (gebyr for skifteattest og uskifteattest)

Proposisjonen foreslår endringer i rettsgebyrloven slik at det innføres nye gebyrer for domstolenes utstedelse av skifteattester og uskifteattester. De nye gebyrene foreslås satt til selvkost, og at de knyttes til grunngebyret rettsgebyret (R), som reguleres årlig i tråd med konsumprisindeksen. Gebyret for skifteattester foreslås satt tilsvarende rettsgebyret, som er på 1 130 kroner i 2018, og gebyret for uskifteattester foreslås satt til 0,75 R, som er 847,50 kroner i 2018. Lovendringene foreslås innført fra 1. juli 2018.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget