Historisk arkiv

Pressemeldinger

Høyere vekst, lavere ledighet og et mer bærekraftig velferdssamfunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Norsk økonomi har reist seg etter tilbakeslaget og er nå preget av optimisme og solid vekst. Statsbudsjettet som ble lagt frem i fjor høst treffer godt situasjonen vi er i. Hovedlinjene videreføres derfor i det reviderte budsjettet for 2018.

– Den positive utviklingen i norsk økonomi viser at politikken virker. Regjeringen har ført landet trygt gjennom utfordrende tider. I møte med oljeprisfallet brukte regjeringen statsbudsjettet målrettet til å motvirke arbeidsledighet og legge til rette for omstilling og vekst. Det reviderte budsjettet legger til rette for at de gode tidene kan fortsette, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Regjeringen viderefører den nøytrale finanspolitiske innretningen som det ble lagt opp til i budsjettet som ble vedtatt i fjor høst. Bruken av oljeinntekter anslås nå til 225,5 milliarder kroner i 2018, og utgjør i år 2,7 prosent av Statens pensjonsfond utland. Den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter anslås til 1,7 prosent. 
I Statsbudsjettet for 2018 fortsetter satsingen på kunnskap, samferdsel, helse og et godt tjenestetilbud i kommunene. Forsvar og infrastruktur rustes opp.

– Regjeringen senker skattene, styrker velferden, trygger nasjonens sikkerhet og bidrar til at det kan skapes flere lønnsomme arbeidsplasser. Samtidig ruster vi oss for fremtiden ved å gjøre velferdssamfunnet mer bærekraftig. Vi legger til rette for omstilling og grønt skifte. Det handler om at Norge skal være et godt land å bo i, både nå og i fremtiden, sier finansministeren.

Tabell 1 Hovedtall for norsk økonomi. Prosentvis volumendring fra året før1

 

Mrd. Kroner2

     

 

2017

2017

2018

2019

Privat konsum

1 474,7

2,3

2,6

2,9

Offentlig konsum

790,6

2,0

1,4

--

Bruttoinvesteringer i fast kapital

784,2

3,5

3,3

3,4

Herav: Oljeutvinning og rørtransport

149,5

-4,0

5,2

8,0

            Bedrifter i Fastlands-Norge

255,3

5,1

8,8

5,4

            Boliger

203,4

7,1

-5,2

-1,7

            Offentlig forvaltning

178,6

5,8

1,6

--

Etterspørsel fra Fastlands-Norge3

2 902,6

3,0

2,2

2,3

Eksport

1 148,2

0,8

2,5

2,2

Herav: Råolje og naturgass

441,8

1,9

-2,3

-3,0

            Varer utenom olje og gass

381,5

2,2

4,6

4,9

            Tjenester utenom olje, gass og utenriks sjøfart

224,9

-2,2

9,1

6,8

Import

1 082,2

2,2

4,0

3,8

Bruttonasjonalprodukt

3 279,4

1,8

1,9

1,9

Herav: Fastlands-Norge

2 803,8

1,8

2,5

2,6

Andre nøkkeltall:

       

   Sysselsetting, 1000 personer

 

1,1

1,3

1,1

   Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)

 

4,2

3,8

3,7

   Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)4

 

2,7

2,3

2,2

   Årslønnsvekst

 

2,3

2,8

--

   Konsumprisvekst (KPI)

 

1,8

2,1

1,7

   Vekst i KPI-JAE

 

1,4

1,6

2,0

   Råoljepris, kroner pr. fat(løpende priser)

 

445

519

484

   Tremåneders pengemarkedsrente, pst5

 

0,9

1,1

1,4

   Importveid kursindeks, årlig vekst i pst.6

 

-0,8

0,9

1,0

   Vekst i BNP hos Norges handelspartnere7

 

2,8

2,8

2,4

1) Der ikke annet er angitt.
2) Foreløpige nasjonalregnskapstall i 2017-priser.
3) Utenom lagerendring.
4) Målt som andel av arbeidsstyrken i AKU.
5) Beregningsmessig forutsetning basert på terminpriser i april.
6) Positivt tall angir svakere krone.
7) Norges 25 viktigste handelspartnere vektet sammen med andeler av norsk eksport av varer utenom olje og gass.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Nav, Norges Bank, Reuters, Macrobond, ICE og Finansdepartementet.

 

Tabell 2 Hovedtall i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond. Mrd. kroner

 

Regnskap

Anslag

 

2016

2017

2018

Totale inntekter

1 162,5

1 225,9

1 304,4

1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet

152,6

194,4

249,3

   1.1 Skatter og avgifter

47,6

71,2

112,0

   1.2 Andre petroleumsinntekter

105,0

123,2

137,3

2 Inntekter utenom petroleumsinntekter

1 009,9

1 031,5

1 055,1

   2.1 Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

916,8

943,6

973,2

   2.2 Andre inntekter

93,1

87,9

81,9

Totale utgifter

1 246,1

1 280,9

1 325,5

1 Utgifter til petroleumsvirksomhet

27,8

26,6

25,0

2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1 218,3

1 254,3

1 300,5

Overskudd på statsbudsjettet før overføring fra
Statens pensjonsfond utland

-83,6

-55,0

-21,1

-  Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

124,8

167,8

224,3

=  Oljekorrigert overskudd

-208,4

-222,8

-245,4

+  Overført fra Statens pensjonsfond utland

212,5

231,4

245,4

=  Overskudd på statsbudsjettet

4,1

8,6

0,0

+  Netto avsatt i Statens pensjonsfond utland

-87,7

-63,5

-21,1

+  Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens pensjonsfond1

196,6

203,6

211,6

=  Samlet overskudd i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond1

113,0

148,6

190,5

Memo:

     

   Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland2

7 510

8 484

8 400

   Markedsverdien av Statens pensjonsfond2

7 722

8 724

8 653

   Folketrygdens forpliktelser til alderspensjoner2,3

7 979

8 201

8 504

1) Inneholder ikke kursgevinster eller –tap.
2) Ved utgangen av året.
3) Nåverdien av allerede opptjente rettigheter til framtidige alderspensjonsutbetalinger i folketrygden.

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

Nett-tv Pressekonferanse om Revidert nasjonalbudsjett 2018

Se sendingen her

Se sendingen her