Prop. 91 LS (2017–2018)

Endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 443/2009 og EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 510/2011, med tilknyttede rettsakter

Proposisjonen inneholder forslag til lovvedtak og samtykke til innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 443/2009 og forordning (EU) nr. 510/2011, som gjelder krav om gjennomsnittlig tillatt CO2-utslipp fra henholdsvis nye personbiler og nye varebiler. Forordningene retter seg mot bilprodusenter og ikke det enkelte kjøretøy. Det foreslås en ny bestemmelse § 13 b i vegtrafikkloven kapittel III som gir hjemmel til å fastsette forordningene i en forskrift. Hvis ikke kravet til gjennomsnittlig CO2-utslipp overholdes kan Kommisjonen ilegge bilprodusenten overtredelsesgebyr. Denne myndigheten overføres til ESA overfor bilprodusenter i EØS/EFTA-statene. Myndighetsoverføringen vurderes som "lite inngripende" og at Stortingets samtykke til innlemmelse av rettsaktene i EØS-avtalen derved kan innhentes i medhold av Grunnloven § 26 annet ledd

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget