Høringsutkast – Lov og forskrift om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, implementering av EUs forordninger 443/2009 og 510/2011, samt avledede rettsakter

EU-forordningene gjelder grenser for Co2-utslipp fra henholdsvis person- og varebiler, og retter seg direkte mot bilprodusentene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.03.2016

Vår ref.: 15/3321

Ovennevnte EU-forordninger gjelder grenser for Co2-utslipp fra henholdsvis person- og varebiler. Forordningene retter seg direkte mot bilprodusentene.

Regelverket er prinsipielt viktig fordi det forutsetter at begrenset sanksjonsmyndighet legges til Kommisjonen. Det er fra EØS/EFTA-siden lagt opp til at denne myndigheten for EØS/EFTA-landenes område overføres til ESA. Rettsaktene er ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Høringssaken er tilgjengelig på departementets nettsider. Vi ber om at høringsuttalelse sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser (under "Send inn høringssvar" på denne siden).

Høringsfristen er torsdag 24. mars 2016.


Med hilsen


Per-André Torper (e.f.)
avdelingsdirektør

Jannis Rippis
seniorrådgiver

Alle departementer
Vegdirektoratet
Norges bilbransjeforbund
Bilimportørenes landsforening
LO
NHO
Naturvernforbundet
Framtiden i våre hender
Bellona
Zero