Offisielt frå statsrådet 17. april 2009

I statsrådet i dag vart blant anna St.meld. nr. 22 (2008-2009) om Svalbard behandla.

Statsråd vart halde på Oslo slott 17. april 2009. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.meld. nr. 27 (2008-2009)
Om Noregs deltakelse i Europarådet i 2008

St.meld. nr. 28 (2008-2009)
Om samarbeidet i Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) i 2008

Forsvarsdepartementet

Ot.prp. nr. 67 (2008-2009)
Om lov om endring i lov av 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret (styrking av rettighetene til veteraner etter internasjonale operasjoner)
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

St.meld. nr. 22 (2008-2009)
Svalbard
(Pressemelding)

St.meld. nr. 26 (2008-2009)
Om offentleg rettshjelp
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

St.meld. nr. 25 (2008-2009)
Lokal vekstkraft og framtidstru
Om distrikts- og regionalpolitikken
(Pressemelding)

Kultur- og kyrkjedepartementet

St.meld. nr. 23 (2008-2009)
Bibliotek. Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid
(Pressemelding)

St.meld. nr. 24 (2008-2009)
Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

St.meld. nr. 29 (2008-2009)
Entra Eiendom AS
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Ot.prp. nr. 62 (2008-2009)
Om lov om endringer i energiloven
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Fiskeri- og kystdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 10. februar 2009 til lov om havner og farvann.
Besl. O. nr. 55 (2008-2009). Lov nr. 19.

3.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Underdirektør Anne Kari Hansen Ovind utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ministerråd Unni Kløvstad utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidpunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Astrid Helle Ajamay utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Lagmann Aage Rundberget utnevnes til førstelagmann ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Tom Landt Urdahl konstitueres som tingrettsdommer ved Sandefjord tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Knut Dag Haavardsen konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra 15. august 2009 til og med 14. august 2011.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Sokneprest Hans Erik Raustøl utnevnes til prost i Hadeland og Land prosti i Hamar bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Sjømannsprest Lars Henrik Haugan utnevnes til prost i Indre Finnmark prosti i Nord-Hålogaland bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

4.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Inngåelse av avtale med Storbritannia vedrørende bekreftelse av grensen mellom Norges og Storbritannias økonomiske soner.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Etablering av stiftelsen Skogbrukets Verdiskapingsfond som skal ha som formål å støtte utviklende og miljømessige tiltak innen skogbruksnæringen.

Olje- og energidepartementet

Kjøsnesfjorden Kraftverk AS gis tillatelse til planendring for utbygging av Kjøsnesfjorden kraftverk, Jølster kommune, Sogn og Fjordane.
(Pressemelding)

Fastsetting av endelig manøvreringsreglement for Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) for regulering av Fjergen m.v. i Stjørdalsvassdraget, Meråker kommune, Nord-Trøndelag.

Samtykke til overskridelse av bevilgningen under kap. 1820 Norges vassdrags- og energidirektorat, post 22 Flom- og skredforebygging.
(Pressemelding)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen