Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsrådet 2008

Regjeringa la i statsråd i dag fram St.meld. nr. 18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring. I stortingsmeldinga vert det presentert fleire tiltak som skal gi ein meir brukarvenleg, oversiktleg og føreseieleg arbeidsinnvandringspolitikk.

Statsråd vart halde på Oslo slott 18. april 2008. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 51 (2007-2008)
Om samtykke til norsk innmelding i FNs turistorganisasjon, United Nations World Tourism Organization (UNWTO)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

St.meld. nr. 18 (2007-2008)
Arbeidsinnvandring
(Pressemelding)

Finansdepartementet

St.meld. nr. 19 (2007-2008)
Kredittmeldinga 2007
(Pressemelding)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 52 (2007-2008)
Pensjonar frå statskassa

St.prp. nr. 53 (2007-2008)
Om endringar i statsbudsjettet 2008 – Nytt operahus

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 48 (2007-2008)
Om lov om endringer i straffeloven 1902 og straffeprosessloven (kriminalisering av kjøp av seksuell omgang eller handling mv.)
(Pressemelding)

Kultur- og kyrkjedepartementet

Ot.prp. nr. 49 (2007-2008)
Om lov om endringer i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Fiskeri- og kystdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 13. mars 2008 til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven).
Besl. O. nr.  45 (2007-2008). Lov nr. 10.

3.      Forskrifter

Forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2007 nr 1605 til tvisteloven fastsettes.
Forskrift om opphevelse av forskrift 28. februar 1964 nr. 1 om lydopptak av rettslige forklaringer i straffesaker fastsettes.
Forskriftene trer i kraft 1. mai 2008.

4.      Delegasjon av myndigheit

Miljøverndepartementet

Den myndighet som er tillagt Miljøverndepartementet til å vedta statlig arealplan etter plan- og bygningsloven § 18 overføres til Olje- og energidepartementet når det gjelder kraftledninger i sentralnett og regionalnett.

5.      Styrer, utval

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg til å utrede en revisjon av kredittkjøpsloven med forskrifter, endringer i finansavtaleloven med forskrifter mv. samt en harmonisering av enkelte regler i de to lovene med tilhørende forskrifter med mandat og sammensetning:

Professor dr.juris Rune Sæbø, Fjell, leder
Direktør Jan Fredrik Haraldsen, Bærum (Finansieringsselskapenes Forening)
Ass.direktør Sven L’Abée-Lund, Oslo (Finansnæringens Hovedorganisasjon/Sparebankforeningen)
Fagsjef Camilla Forgaard Andreassen, Oslo (Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon)
Juridisk rådgiver Helga Skofteland, Lørenskog (Forbrukerrådet)
Seksjonssjef Jo Gjedrem, Oslo (Forbrukerombudet)
Seniorrådgiver Anna Grinaker, Oslo (Finansdepartementet)
Fungerende lovrådgiver Per Sigvald Wang, Østre Toten (Justis- og politidepartementet)
(Pressemelding)

6.      Klagesaker m.m.

Fiskeri- og kystdepartementet

Klagen fra Star1 Maritime AS over Fiskeri- og kystdepartementets avslag på søknad om tillatelse til å delta i selfangsten 2008 med fartøyet M/S Polarstar, tas ikke til følge.

7.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør Bjørn Olav Blokhus utnevnes til ambassadør i Rabat, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Siren Solhaug utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Åremålsutnevning av politioverbetjent Anne Rygh Pedersen til politimester i Telemark politidistrikt for en periode på seks år fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Åremålsutnevning av forbundsleder Geir Ove Heir til politimester i Vestfinnmark politidistrikt for en periode på seks år fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Åremålsutnevning av distriktsjef Kirsten Marie Lindeberg til politimester i Agder politidistrikt for en periode på seks år fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Departementskonstituert avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 21/2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/73/EF og forordning 1287/2006 om investeringsforetak m.v. kan bli bindende for Norge.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/36/EF av 11. juli 2007 om utøvelsen av visse aksjonærrettigheter i selskaper som er notert på regulert markedsplass.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/63/EF av 13. november 2007 om kravet til en rapport fra en uavhengig ekspert i tilfelle av fusjon eller fisjon av allmenne selskaper med begrenset ansvar.

Inngåelse av luftfartsavtale mellom Norge og Singapore samt et memorandum vedrørende SAS-samarbeidet.

Utanriksdepartementet, utviklingssaker

Undertegning av en avtale mellom regjeringen i Kongeriket Norge og regjeringen i Republikken Gambia om ettergivelse av Gambias gjeld til Norge, i samsvar med et framlagt forslag.
(Pressemelding)

Undertegning av en avtale mellom regjeringen i Kongeriket Norge og regjeringen i Republikken Guinea om delvis ettergivelse av Guineas gjeld til Norge, i samsvar med et framlagt forslag.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Instruks for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid til Fylkesmannen og Sysselmannen på Svalbard fastsettes. Instruksen iverksettes straks.
Fra samme tidspunkt oppheves kongelig resolusjon 21. september 1979 Instruks for fylkesmennenes beredskapsarbeid.

Kommunal- og regionaldepartementet

Fastsetjing av valdag for stortingsvalet og sametingsvalet til måndag 14. september 2009.
(Pressemelding)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen