Historisk arkiv

Positiv holdning til arbeidsinnvandring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– Arbeidsinnvandring bidrar til fortsatt vekst i Norge. Vi må tiltrekke oss nødvendig kompetanse. Regjeringen ønsker derfor å legge til rette for en effektiv arbeidsinnvandring, sa arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen da han presenterte stortingsmeldingen om arbeidsinnvandring i Kirkenes fredag.

Stortingsmelding nr. 18 (2007-2008)
Stortingsmelding nr. 18 (2007-2008)
  

Statsråden understreket samtidig at arbeidsinnvandring ikke er den ene løsningen på Norges demografiske utfordringer. – Regjeringens hovedgrep er å mobilisere nasjonal arbeidskraft gjennom NAV-reformen og pensjonsreformen. Arbeidsinnvandringen skal supplere denne strategien, sa Hanssen.

I stortingsmeldingen presenteres en rekke tiltak som skal gi en mer brukervennlig, oversiktlig og forutsigbar arbeidsinnvandringspolitikk.

De siste årene har arbeidsinnvandringen til Norge økt betraktelig. Arbeidsinnvandrerne har bidratt til å dempe presstendensene i økonomien og dermed til å forlenge den sterke konjunkturoppgangen.
 
Den økte arbeidsinnvandringen stiller myndighetene og samfunnet overfor nye muligheter og utfordringer. Tre utviklingstrekk er særlig tydelige:

  • Globaliseringen gir et stadig mer internasjonalt arbeidsliv. Arbeidstakere og arbeidsgivere får tilgang til et utvidet arbeidsmarked. Samtidig setter det krav til internasjonal kompetanse og mangfold i norsk arbeidsliv, og øker konkurransen om enkelte typer arbeidskraft mellom landene.

  • Arbeidsinnvandring bidrar til å dekke etterspørselen etter arbeidskraft og gjennom det også til å fjerne flaskehalser i arbeidsmarkedet og dempe kostnadsutviklingen.

  • Økt arbeidsinnvandring til Norge påvirker både arbeidslivet og samfunnet forøvrig. Arbeidsinnvandring innebærer utfordringer knyttet til den norske arbeidslivsmodellen. Det er viktig å sikre arbeidstakerne som kommer gode arbeids- og lønnsforhold, motvirke sosial dumping og svart arbeid og styrke integreringen i det norske samfunnet, både av arbeidsinnvandrerne selv og av deres familie når den følger med.

– Arbeidskraften er vår viktigste ressurs. Full sysselsetting og lav arbeidsledighet er et hovedmål for Regjeringen. For å møte behovet for arbeidskraft, hindre fattigdom og videreutvikle velferdssamfunnet, er det et mål å styrke sysselsettingen og inkluderingen av personer som har falt ut eller er i ferd med å falle ut av arbeidsmarkedet. Arbeidsinnvandring skal ikke fortrenge denne arbeidskraften, men være et supplement, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. - Gjennom arbeids- og velferdspolitikken og den generelle økonomiske politikken legger regjeringen til rette for at disse målene skal nås. Pensjonsreformen og arbeids- og velferdsreformene er sentrale elementer i strategien, legger han til.

Arbeidsinnvandringspolitikken skal sikre nødvendig kompetanse og arbeidskraft på en måte som samtidig sikrer at de gevinstene som følger av arbeidsinnvandring kommer både arbeidsgiver, enkeltpersoner og samfunn til gode.

Forslagene som legges fram i meldingen, styrker samlet sett bildet av Norge som et land som er positiv til arbeidsinnvandring. Innenfor EØS/EFTA-området er innvandringen i stor grad fri. Regjeringen legger til grunn at arbeidsinnvandring fra tredjeland fortsatt skal være regulert.

 

Stortingsmeldingen presenterer forslag på en rekke områder:

Se også: