Offisielt frå statsrådet 19. juni 2020

I statsråd i dag vart det oppnemnd eit utval som skal vurdere utfordringar knytta til sjøsikkerheit og beredskap i cruisetrafikken.

Statsråd vart halde på Oslo slott 19. juni 2020. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop 135 L (2019-2020)
Endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, sosialtjenesteloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (behandling av personopplysninger)
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 136 L (2019-2020)
Endringer i sivilbeskyttelsesloven (innhenting og behandling av opplysninger, gjennomføring av tjeneste, sanksjoner mv.)
(Nyheitssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Meld. St. 26 (2019-2020)
Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter for 2019
(Nyheitssak)

Kulturdepartementet
Prop. 138 L (2019-2020)
Lov om økonomisk støtte til mediene (mediestøtteloven)
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Meld. St. 27 (2019-2020)
Daglegvare og konkurranse - kampen om kundane
(Nyheitssak)

Prop. 137 L (2019-2020)
Lov om endringar i deltakerloven og havressurslova (endringar i kvotesystemet)
(Nyheitssak)

Olje- og energidepartementet
Meld. St. 28 (2019-2020)
Vindkraft på land
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 8. juni 2020 til lov om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven mv. (håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene og Arbeidstilsynets krav om opplysninger mv.).
Lovvedtak 108 (2019-2020)  Lov nr. 69
Loven trer i kraft 1. juli 2020.
(Sjå pkt. 7 Andre saker)

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. juni 2020 til lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (innfasing av nettoberegnet ektefellepensjon).
Lovvedtak 106 (2019-2020) Lov nr. 70
Loven trer i kraft 1. juli 2020. 

Sanksjon av Stortingets vedtak av 8. juni 2020 til lov om endringer i arbeidstvistloven (om mekling og Arbeidsretten).
Lovvedtak 109 (2019-2020)  Lov nr. 71
Loven trer i kraft 1. juli 2020.

Barne- og familiedepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 8. juni 2020 til lov om endringer i barnelova (digital erklæring av farskap).
Lovvedtak 129 (2019-2020)  Lov nr. 72
Loven trer i kraft 1. januar 2021.

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2020 til midlertidig lov om endringer i kontantstøtteloven og barnetrygdloven (unntak for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19).
Lovvedtak 133 (2019-2020)  Lov nr. 73

Sanksjon av Stortingets vedtak 8. juni 2020 til lov om endringer i barnevernloven (samtaleprosess, årlig tilstandsrapportering mv.)
Lovvedtak 128 (2019-2020)  Lov nr. 74

Delt ikraftsetting av loven. Barnevernloven § 2-3 første ledd ny bokstav g samt endringene i barnevernloven §§ 2-3 første ledd bokstav f, 6-7 a annet og tredje punktum og § 7-4 annet ledd, trer i kraft straks.  Endringene i barnevernloven § 7-25 trer i kraft 1. juli 2020.  Endringene i barnevernloven §§ 2-1 åttende ledd, 6-7 bokstav b, 7-1 og § 7-4 tredje ledd trer i kraft 1. januar 2021.

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2020 til lov om endring i lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven).
Lovvedtak 135 (2019-2020)  Lov nr. 75

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. mai 2020 til lov om endringer i riksrevisjonsloven og EOS-kontrolloven.
Lovvedtak 90 (2019-2020)  Lov nr. 76

Forsvarsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2020 til lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven).
Lovvedtak 134 (2019-2020)  Lov nr. 77
Loven trer i kraft 1. januar 2021.

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 8. juni 2020 til lov om endringer i bioteknologiloven mv.
Lovvedtak 104 (2019-2020)  Lov nr. 78
Delt ikraftsetting av loven.  Loven del I, endringene i bioteknologiloven § 2-11 tredje og fjerde ledd og § 2-19 første ledd, trer i kraft 1. juli 2020.

Sanksjon av Stortingets vedtak 8. juni 2020 til lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (utvidet rett til brukerstyrt personlig assistanse).
Lovvedtak 112 (2019-2020)  Lov nr. 79
Loven trer i kraft 1. juli 2020.

Sanksjon av Stortingets vedtak 8. juni 2020 til lov om Eldreombudet (eldreombudsloven).
Lovvedtak 110 (2019-2020)  Lov nr. 80

Delt ikraftsetting av loven. Loven trer i kraft 1. juli 2020, med unntak av § 10 som trer i kraft straks.

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 8. juni 2020 til lov om endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern, skyting mot politiet mv.)
Lovvedtak 117 (2019-2020)  Lov nr. 81
Loven trer i kraft 1. juli 2020.

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2020 til lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forkynnelse mv.).
Lovvedtak 139 (2019-2020)  Lov nr. 82
Loven trer i kraft straks.

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2020 til midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen.
Lovvedtak 137 (2019-2020)  Lov nr. 83
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)
(Nyheitssak)

Delt ikraftsetting av lov 20. desember 2019 nr. 105 om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll mv.). Loven trer i kraft 1. juli 2020 med unntak av loven del I, endringene i straffegjennomføringsloven § 16 a fjerde ledd som trer i kraft 1. september 2020, og loven del I, endringene i straffegjennomføringsloven § 10.
(Sjå pkt. 4. Delegasjon av myndigheit)

Klima- og miljødepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 8. juni 2020 til lov om endringer i lakse- og innlandsfiskloven og straffeprosessloven (strafferamme og administrative reaksjoner).
Lovvedtak 124 (2019-2020)  Lov nr. 84
Loven trer i kraft 1. juli 2020.

Sanksjon av Stortingets vedtak 8. juni 2020 til lov om endringer i friluftsloven (oppfølging av kommune- og regionreformen).
Lovvedtak 123 (2019-2020)  Lov nr. 85
(Nyheitssak)

Sanksjon av Stortingets vedtak 8. juni 2020 til lov om endringer i produktkontrolloven (reaksjonshjemler).
Lovvedtak 125 (2019-2020)  Lov nr. 86
Loven trer i kraft 1. juli 2020.
(Nyheitssak)

Sanksjon av Stortingets vedtak 8. juni 2020 til lov om endringer i naturmangfoldloven (nødverge til forsvar for bufe mv.).
Lovvedtak 121 (2019-2020)  Lov nr. 87
Lova trer i kraft straks.

Sanksjon av Stortingets vedtak 8. juni 2020 til lov om endring av naturmangfoldloven (betydningen av bestandsmål ved uttak av rovvilt).
Lovvedtak 122 (2019-2020)  Lov nr. 88

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak av 12. juni 2020 til lov om endringer av internkontrollregler i sektorlovgivningen (tilpasning til ny kommunelov).
Lovvedtak 120 (2019-2020)  Lov nr. 89

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2020 til midlertidig lov om forlenget frist og unntak fra krav til fysisk generalforsamling og årsmøte mv. i boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.
Lovvedtak 138 (2019-2020)  Lov nr. 90

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2020 til lov om endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (utfasing av tilskudd til kortkurs i folkehøyskolen, internkontroll for friskoler og barnehager, psykososialt barnehagemiljø, krav til og tilsyn med private barnehager, kommunal barnehagemyndighet, studieforbund m.m.).
Lovvedtak 132 (2019-2020)  Lov nr. 91
Delt ikraftsetting av loven. Loven trer i kraft 1. januar 2021 med unntak av loven del IV, ny § 56 i barnehageloven.

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2020 til midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.
Lovvedtak 140 (2019-2020)  Lov nr. 92

Olje- og energidepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 8. juni 2020 til lov om endringar i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv.
Lovvedtak 126 (2019-2020)  Lov nr. 93
(Sjå pkt. 7 Andre saker)

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 8. juni 2020 til lov om endringer i lov om endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv. – utsatt iverksettelse).
Lovvedtak 113 (2019-2020)  Lov nr. 94

Sanksjon av Stortingets vedtak 8. juni 2020 til lov om infrastruktur for alternativt drivstoff.
Lovvedtak 114 (2019-2020)  Lov nr. 95
Loven trer i kraft 1. juli 2020.
(Sjå pkt. 7 Andre saker)

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 12. november 2010 nr. 1426 om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) fastsettes.

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om forenklet rekonstruksjonsforhandling for små foretak fastsettes.(Nyheitssak)

Forskrift om endringer i forskrift 14. juli 1989 nr. 562 til inkassoloven m.m. fastsettes. (Nyheitssak)

Klima- og miljødepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 16. desember 2005 nr. 1495 om konsekvensutredning etter genteknologiloven fastsettes.
(Nyheitssak)

4. Delegasjon av myndigheit

Justis- og beredskapsdepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter lovvedtaket §§ 2 fjerde ledd, 3 tredje ledd, 6 femte ledd og § 10 til Justis- og beredskapsdepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Delegasjon av Kongens myndighet etter smittevernloven § 7-12, jf. § 1-2 tredje ledd, til å oppheve forskrift 15. mars 2020 nr. 293 til Justis- og  beredskapsdepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Delegasjon av Kongens myndighet etter straffegjennomføringsloven § 1 annet ledd til Justis- og beredskapsdepartementet.
Kronprinsregentens resolusjon 22. februar 2002 nr. 182 oppheves.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 17. august 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 til Justis- og beredskapsdepartementet.

5. Styrer og utval

Arbeids- og sosialdepartementet

Følgende dommere og varadommere oppnevnes til Arbeidsretten for perioden
1. september 2020 til 31. august 2023:

Dommere ved behandling etter arbeidstvistloven

 1. Tor Arne Solbakken, Rygge (LO)
 2. Unni Rasmussen, Fredrikstad (LO)
 3. Niels Selmer Schweigaard, Oslo (NHO)
 4. Bent Ove Hanasand, Rennesøy (NHO)

Dommere ved behandling etter tjenestetvistloven

 1. Tone Rønoldtangen, Nes (LO Stat)
 2. Geir Bjørkli, Trøgstad (LO Stat)
 3. Tom Simonsen, Oslo
 4. Inger Harstveit, Oslo

Varadommere

Varadommere for fagdommerne Jakob Wahl, Tron Løkken Sundet og Eli Mette Jarbo:

 1. Lagdommer Hedda Remen, Bærum
 2. Lagmann Eirik Akerlie, Oslo
 3. Ekstraordinær lagdommer Sveinung Koslung, Oslo
 4. Pensjonert høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn, Ringerike
 5. Pensjonert høyesterettsdommer Liv Gjølstad, Oslo
 6. Pensjonert høyesterettsdommer Steinar Tjomsland, Oslo
 7. Pensjonert høyesterettsdommer Ingse Stabel, Oslo
 8. Førsteamanuensis Marianne Jenum Hotvedt, Oslo (ny)

Varadommere for Tor Arne Solbakken og Unni Rasmussen:

 1. Erna Hagensen, Senja (LO) (ny)
 2. Roger Hansen, Skedsmo (LO)
 3. Stein Grøtting, Oslo (LO)
 4. Liv Christiansen, Larvik (LO) (ny) – Med virkning fra 6. november 2020
 5. Gerd Torkildson, Førde (Unio)
 6. Mimi Bjerkestrand, Bergen (Unio)
 7. Leif Arne Asphaug-Hansen, Hammerfest (Unio)
 8. Evy Ann Eriksen, Porsgrunn (Unio) (ny)
 9. Anne Merete Bull, Oslo (Unio)
 10. Morten Sommerstad, Oslo (Unio)
 11. Stein Johansen, Bærum (YS)
 12. John Giæver, Oslo (YS)
 13. Didrik Coucheron, Bærum (YS)
 14. Frank Trygve Larsen, Moss (YS)
 15. Geir Antonsen, Risør (YS)
 16. Gunn Olander, Voss (YS) (ny)
 17. Randi Bjørgen, Trondheim (YS) (ny)
 18. Jorunn Berland, Bergen (YS) (ny)
 19. Arne Laudal Refsum, Oslo (Akademikerne)
 20. Per Egeness Asker (Akademikerne) (ny)
 21. Morten Boland Jørgensen,Tromsø (Akademikerne) (ny)
 22. Henriette Breilid, Oslo (Akademikerne) (ny)
 23. Sindre Kvammen, Arendal (Akademikerne) (ny)
 24. Kaare Marius Engebretsen, Oslo (Akademikerne) (ny)
 25. Henning Wold, Tønsberg (Akademikerne) (ny)
 26. Avesta Gåskjønnli, Oslo (Akademikerne) (ny)
 27. Thomas Talén, Oslo (Akademikerne) (ny)
 28. Kate Eleonore Rodin, Oslo (Akademikerne)
 29. Kjersti Borgen, Oslo (Akademikerne)
 30. Sigve Eikeland, Sola (NITO)
 31. Lise Dragset, Trondheim (NITO)
 32. Karen Faa, Stavanger (NITO) (ny)
 33. Tom Gusdal, Gjøvik (NITO)
 34. Jan Olav Brekke, Stavanger (Lederne)
 35. Ottar Torflåt-Vannberg, Bergen (Lederne)

Varadommere for Niels Selmer Schweigaard og Bent Ove Hanasand:

 1. Hege Aamotsmo, Oslo (NHO)
 2. Anne-Lise Aukner, Oslo (NHO)
 3. Tore Ulleberg, Stavanger (NHO)
 4. Per Kristian Sundnes, Lørenskog (KS)
 5. Inger Marie Høydal, Oslo (KS) (ny)
 6. Tom Fosmark, Stavanger (KS)
 7. Sigrid Fritzvold, Trondheim (KS) (ny)
 8. Roar Reiten, Ålesund (KS) (ny)
 9. Julie Emilsen Bäckstrøm, Sarpsborg (KS) (ny)
 10. Frode Christensen, Bærum (Virke)
 11. Lise Falmår, Fredrikstad (Virke)
 12. Marianne Vernan, Oslo (Virke)
 13. Christina Styrvold Wiggen, Bærum (Virke)
 14. Siv Sandholt, Bærum (Virke) (ny)
 15. Stine Kvalen Anderseng, Oslo (Virke) (ny)
 16. Kim Nordlie, Oslo (Spekter)
 17. Randi Johanne Løvland, Oslo (Spekter)
 18. Cathrine Hennig, Asker (Spekter) (ny)
 19. Lars Haukaas, Oslo (Spekter) (ny)
 20. Nicolay Skarning, Oslo (Spekter) (ny)
 21. Anja Steinfeldt-Reisse, Nesodden (Spekter) (ny)
 22. Thor Johansen, Oslo (Spekter)
 23. Hilde Christiansen, Stavanger (Spekter) (ny)
 24. Margunn Sørskår, Stavanger (Norges Rederiforbund)
 25. Tore Ulleberg, Oslo (Norges Rederiforbund) - Også oppnevnt av NHO
 26. Jon Lennart Sellæg, Verdal (MEF)
 27. Siri Holand Andersen, Lillestrøm (MEF) (ny)
 28. Hanne Rennemo, Asker (PBL)
 29. Arild Magne Olsen, Bodø (PBL) (ny)
 30. Anne Berit Lyng Malmo, Verdal (PBL)
 31. Tommy Larsen, Halden (PBL)
 32. Britt Børke, Kongsberg (PBL)
 33. Thor Gordon Eikeland, Sola (PBL)
 34. Eva Målfrid Heger, Sarpsborg (PBL)
 35. Trond Ingvaldsen, Ullensaker (PBL)
 36. Brita Alsos, Oslo (Finans Norge)
 37. Even Kokkvoll, Røros (Finans Norge) (ny)
 38. Per-Espen Magnussen, Frogn (Finans Norge) (ny)
 39. Tone Sand, Oslo (Finans Norge) (ny)
 40. Christel Aase Hovrind, Lier (Finans Norge)
 41. Bente Rebnor, Fjell (Finans Norge)
 42. Leif Petter Fjellin, Kongsberg (Finans Norge)
 43. Anja Magnussen Brodschöll, Oslo (Finans Norge) (ny)

Varadommere for Tone Rønoldtangen og Geir Bjørkli:

 1. Unni Karlsen, Nesodden (LO Stat)
 2. John Lerivaag, Oslo (LO Stat) (ny)
 3. Arne Laudal Refsum, Oslo (Akademikerne)
 4. Per Egeness, Asker (Akademikerne) (ny)
 5. Morten Boland Jørgensen, Tromsø (Akademikerne) (ny)
 6. Henriette Breilid, Oslo (Akademikerne) (ny)
 7. Sindre Kvammen, Arendal (Akademikerne) (ny)
 8. Kaare Marius Engebretsen, Oslo (Akademikerne) (ny)
 9. Henning Wold, Tønsberg (Akademikerne) (ny)
 10. Avesta Gåskjønnli, Oslo (Akademikerne) (ny)
 11. Thomas Talén, Oslo (Akademikerne) (ny)
 12. Kate Eleonore Rodin, Oslo (Akademikerne)
 13. Kjersti Borgen, Oslo (Akademikerne)
 14. Randi Kristiansen, Oslo (Akademikerne) (ny)
 15. Petter Aaslestad, Oslo (Unio)
 16. Kari Alver, Moss (Unio) (ny)
 17. Marit Eriksen, Halden (Unio) (ny)
 18. Stein Johansen, Bærum (YS)
 19. John Giæver, Oslo (YS)
 20. Didrik Coucheron, Bærum (YS)
 21. Frank Trygve Larsen, Moss (YS)
 22. Geir Antonsen, Risør (YS)
 23. Gunn Olander, Voss (YS) (ny)
 24. Randi Bjørgen, Trondheim (YS) (ny)
 25. Jorunn Berland, Bergen (YS) (ny)

Varadommere for Tom Simonsen og Inger Harstveit:

 1. Kjerstin Bretteville-Jensen, Oslo
 2. Jan Helge Pettersen, Oslo
 3. Geir Haugstveit, Oslo
 4. Trond Bigseth, Oslo (ny)

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av et utvalg for å vurdere sjøsikkerhets- og beredskapsmessige utfordringer knyttet til cruisetrafikk i Norges farvann og tilgrensede havområder.

Leder:
Sysselmann Kjerstin Askholt, Longyearbyen

Medlemmer:
Vice President Expedition Karin Strand, Bergen
Professor Odd Jarl Borch, Bodø
Sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen, Hareide
Senioringeniør Jan Reinert Vestvik, Haugesund
Pensjonist Ottar Haugen, Tønsberg
Professor Ingrid Bouwer Utne, Trondheim
Direktør Frigg Jørgensen, Tromsø
Operativ redningsinspektør Tore Wangsfjord, Bodø
Generalsekretær Rikke Lind, Nesodden
(Nyheitssak)

6. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Statsråd Frank Bakke-Jensen oppnevnes som settestatsråd for utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide ved behandling av saker som gjelder utnevnelser av og personalspørsmål knyttet til Trine Heimerback, der Eriksen Søreide på grunn av sin relasjon til Heimerback er inhabil eller ønsker å fratre fordi hun er nær grensen for inhabilitet. 
(Nyheitssak)

Utanriksdepartementet
Utnevning av generalkonsul Kristin Iglum til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av ministerråd Aslak Brun til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av ministerråd Marius Dirdal til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av ministerråd Susan Eckey til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av ambassaderåd Inger Elisabeth Meyer til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av ambassaderåd Maija Kristine Graham Smestad til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av underdirektør Lars Ragnar Aalerud Hansen til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av underdirektør Lars Kjetil Køber til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av prosjektleder Trine Liljan til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Else Kveinen til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Martina Østerhus til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av rådgiver Hege Thomassen Magnus til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Vegar Sundsbø Brynildsen til ambassadør i Bamako, Republikken Mali med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Siri Beate Barry til ambassadør i Bucuresti, Romania med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Eivind Wilhelm Hovden til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av konstituert underdirektør Daliborka Stensrød Juuhl til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av oberst Frode Arnfinn Kristoffersen til brigader i Hæren i stilling som sjef avdeling for utdanning, plan og operasjoner i Etterretningstjenesten fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av oberst Steffen Masserud til brigader i Hæren i stillingen som sjef adjutantstaben på Det Kongelige Slott med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Frabeordring av oberst Bente Sleppen som overadjutant fra Luftforsvaret hos Hans Majestet Kongen fra 31. august 2020.

Beordring av oberst Frank Daniel Hernes som overadjutant fra Luftforsvaret hos Hans Majestet Kongen med virkning fra 1. september 2020, for en periode på tre år.

Frabeordring av orlogskaptein Dag Anders Stutlien som adjutant fra Sjøforsvaret hos Hans Majestet Kongen fra 31. august 2020.

Beordring av orlogskaptein Kristoffer Beyer Nissen som adjutant fra Sjøforsvaret hos Hans Majestet Kongen med virkning fra 1. september 2020, for en periode på tre år.

Frabeordring av major Henrik Hove som adjutant hos Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen fra 30. juni 2020.

Beordring av major Ommund Liland som adjutant fra Hæren hos Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen med virkning fra 1. juli 2020, for en periode på tre år.

Justis- og beredskapsdepartementet
Forlenget konstitusjon av politiadvokat Thale Thomseth som statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter fra 1. september 2020 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2020.

Forlenget konstitusjon av politiinspektør Olav Valland som visepolitimester i Vest politidistrikt fra 1. juli 2020 og inntil videre, dog ikke utover 15. desember 2020. 

Kunnskapsdepartementet
Utnevning av forskningsråd Marthe Stornes Nordtug til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Heidi Elisabeth Jarbekk Bruun til underdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

7. Andre saker

Arbeids- og sosialdepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige kravene er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 39/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1628 om krav vedrørende utslippsgrenser og typegodkjennelse av forbrenningsmotorer til mobile ikke-veigående maskiner, kan bli bindende for Norge.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Olje- og energidepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 72/2019 av 29. mars 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1369 av 4. juli om fastsettelse av en ramme for energimerking og om opphevelse av direktiv 2010/30/EU, kan bli bindende for Norge.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Samferdselsdepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 23/2018 9. februar 2018 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 2014/94, kan bli bindende for Norge.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)