Historisk arkiv

Omleggingen av differensiert arbeidsgiveravgift slår ulikt ut - Regjeringen ønsker å kompensere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Møreforsking Molde har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) laget en rapport om de regionale virkningene av at privat sektor får økte kostnader som følge av at den differensierte arbeidsgiveravgiften må endres etter krav fra EFTAs overvåkingsorgan, ESA. (18.08.2003). Det er feil i noen tabeller i førsteutgaven av rapporten. I pressemeldingen er det nå linket opp til endret rapport og til pressemelding om feilen fra Møreforskning. (22.08.2993)

Pressemelding

Nr.: 121/2003
Dato: 18.08.2003

Regionale forskjeller i næringsstruktur

Omleggingen av differensiert arbeidsgiveravgift slår ulikt ut - Regjeringen ønsker å kompensere

Møreforsking Molde har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) laget en rapport om de regionale virkningene av at privat sektor får økte kostnader som følge av at den differensierte arbeidsgiveravgiften må endres etter krav fra EFTAs overvåkingsorgan, ESA.

Pålegget betyr at bedriftene må betale økt arbeidsgiveravgift for ansatte som bor i sone 2, 3 og 4 i virkeområdet for differensiert arbeidsgiveravgift. Fordi både bedrifts- og næringsstrukturen varierer , vil enkelte regioner og næringer få større utslag enn andre. Dette er bakgrunnen for at KRD også ønsket å få en ekstern analyse av de regionale virkningene av omleggingen.

Møreforsking har beregnet at den totale kostnadsøkningen for bedriftene vil være betydelig dersom den generelle avgiftssatsen settes til 14,1% i hele landet, selv om det tas høyde for minimumsstøtte på inntil 250.000 kroner per foretak som regjeringen vil innføre. Regjeringen ønsker også å innføre en overgangsordning med en gradvis opptrapping av avgiften over 3 år slik at overgangen blir mykere for bedriftene. Med overgangsordning blir kostnadsøkningen mindre i 2004 . Beregningene tar heller ikke hensyn til at innføring av en ny transportstøtteordning for næringslivet som regjeringen også har notifisert. Notifiseringene er nå til behandling i ESA. En avvikling av el-avgiften, som regjeringen også vurderer, vil ytterligere kompensere for økt arbeidsgiveravgift for mange bedrifter. Tiltakssonen er holdt utenfor da regjeringen som kjent nylig fikk gjennomslag for fortsatt fullt fritak.

Rapportens fokus er de regionale virkningene av omleggingen. Den bekrefter at Nordland og Troms vil få de største kostnadsøkningene fordi samtlige kommuner i de to fylkene, unntatt 7 kommuner som tilhører tiltakssonen, ligger i avgiftssone 4, der økningen vil bli høyest (9 prosentpoeng).

Hvilke regioner som vil være mest utsatt vil også variere etter lønnsnivå og lønnsomhet i næringslivet. Større regionale sentra vil være mer robuste enn små steder med mer ensidig næringsliv. Rapporten sier at kostnadsøkningen vil bli størst for de store foretakene. Av disse igjen er situasjonen mest alvorlig for dem som i liten grad kan velte kostnadsøkningene over i prisene. Regioner med større hjørnesteinsbedrifter innenfor de mest sårbare næringer vil være mest utsatt.

Små bedrifter under ca. 10 ansatte i sone 4 og under ca. 20 ansatte i sone 2 og 3 vil i liten grad bli berørt av omleggingen fordi de vil komme inn under ordningen med bagatellmessig støtte.

- Rapporten illustrerer de utfordringene man står overfor som følge av endringene i arbeidsgiveravgiften. Regjeringen vil derfor gjennomføre ulike tiltak som vil minske de negative virkningene av pålegget fra ESA. I tillegg til de tiltakene som allerede er nevnt, vil regjeringen vurdere ytterligere innsats for å bidra til næringsutvikling i regionene. og sikre en gradvis og myk overgang for berørte bedrifter og regioner. Utgangspunktet er at eventuelle økte inntekter til staten som følge av økt arbeidsgiveravgift, skal i hovedsak tilbakeføres til de berørte områdene, sier kommunalminister Erna Solberg.

Regjeringen er opptatt av å utvikle robuste og konkurransedyktige bedrifter og regioner. Den foreliggende rapporten vil, sammen med annen dokumentasjon departementene, regionene og næringslivet har utarbeidet, inngå som underlagsmateriale i det videre arbeidet med denne saken, sier Solberg.