Ønsker forenkling av regelverket for offentlige anskaffelser

Dette innholdet er mer enn 10 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Europaparlamentet går inn for å forenkle EUs regler for offentlige innkjøpskontrakter. Regelverket bør være enklere, mer inkluderende og mer fleksibelt. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer om hovedelementene i resolusjonen som ble vedtatt nylig.

Komiteen for indre marked og forbrukerbeskyttelse (IMCO) i Europaparlamentet behandlet i september 2011 et utkast til rapport om offentlige anskaffelser, som ble enstemmig vedtatt av IMCO. 25. oktober stemte Europaparlamentet for en resolusjon der de går inn for å forenkle EUs regler for offentlige innkjøpskontrakter. Regelverket bør være enklere, mer inkluderende og mer fleksibelt. Kommisjonens utkast til nytt regelverk ventes framlagt 13. desember 2011.

Saksordfører fra partiet De Grønne Heide Rühle presiserte før voteringen at ’ In this deep crisis we need clear, simple rules. Only in this way can public authorities give a fillip to innovation and growth". Dette følger synspunktene i bakgrunnsnotatet (’explantory statement’) om at en det nå kreves ’slimming-down of public procurement law to refocus it on the core task of guaranteeing transparency and non-discrimination and safeguarding competition’.

Europaparlamentet legger vekt på at regelverket bør være enklere, mer inkluderende og mer fleksibelt.  Hensikten er blant annet å gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å levere anbud. Et mål er å gjøre det mulig for offentlige myndigheter å tildele kontrakter til de mest nyskapende initiativene, eller de med mest miljøgevinst eller positive samfunnsmessige ringvirkninger. Betydningen av kriteriet om lavest kostnad blir dermed dempet. Det legges også vekt på å utvikle et europeisk elektronisk pass, samt utvidet bruk av egenerklæringer.

Her kan du lese hele rapporten.