Oversikt over samferdselssaker 2010

Et ressurseffektivt Europa er målsettingen til Europakommisjonen. Nedenfor kan du lese et sammendrag av samferdselsråd Olav Grimsbos rapport om hvilke saker som er på agendaen høsten 2010 og fremover.

Europakommisjonen planlegger et stort antall initiativ med stor bredde på samferdselsområdet i tiden framover. Fra første august og fram mot årsskiftet forventes nærmere ti nye forslag til lovgivning eller andre tiltak på kommunikasjonsområdet, og rundt 15 initiativ på transportområdet. Disse skal behandles av Rådet og Europaparlamentet i tillegg til de mange saker som er i prosess. Det blir med andre ord et høyt aktivitetsnivå, og det kan desidert påregnes mange, vanskelige og tidkrevende diskusjoner i og mellom Europakommisjonen, Rådet og Europaparlamentet. Notatet gir en samlet oversikt over forventede initiativ på samferdselsområdet, og er ment å bidra til at forberedelser til norske posisjoner og aktiviteter kan skje i god tid. Denne delen av notatet vil bli oppdatert med jevne mellomrom med vekt på framdrift og vurderinger.

Notatet knytter dessuten samferdselssakene til den nye Europakommisjonens overordnede strategier for EUs videre utvikling. Europe 2020-strategien skal fremme en mer kunnskapsbasert, bærekraftig og inkluderende vekst. Samferdselssakene kobles særlig til to av syv såkalte flaggskip-initiativ. Initiativene på kommunikasjonsområdet er særlig rettet inn mot den Digitale Agenda, som skal skape en dynamisk vridning mot mer kunnskapsbasert og innovativ vekst. Økonomien skal utvikles på en smartere måte. Målsetting om 100 prosent bredbåndsdekning og et ambisiøst radio spektrum program inngår i agendaen.

Målsettingen med flaggskipinitiativet for ”et ressurseffektivt Europa” er å dekople den økonomiske veksten fra bruken av ressurser, dekarbonisering av økonomien, og økt bruk av fornybare energikilder. Hvitboken om EUs transportpolitikk mot 2020, som forventes framlagt i desember, vil i stor grad preges av disse ambisjonene. Hvitboken forventes å få avgjørende innvirkning på prioriteringer og initiativer i årene framover.  Reduserte utslipp av klimagasser og miljøhensyn generelt vil prege innretningen av transportpolitikken i enda større grad enn hittil.

Siden EUs samferdselspolitikk er en del av det indre markedet inneholder Monti-rapporten, som ble framlagt på forsommeren, en rekke forslag til fullføring av det indre samferdselsmarkedet. Det gjelder blant annet etablering av et enhetlig regulatorisk område for telekommunikasjon for å kunne utvikle et digitalt indre marked. Rapporten foreslår også fullføring av et indre jernbanemarked. For å styrke effektiviteten i markedet foreslår rapporten økt bruk av forordninger framfor direktiver. Dette vil skape diskusjon. Europakommisjonen forventes å legge fram sin vurdering i oktober i år.

Til toppen