Presenterte tiltak for å ferdigstille det europeiske forskningsområdet

Av Irene Svarteng og Lars-Erik Hauge, EU-delegasjonen

Europakommisjonen la denne uken frem en melding som identifiserer fem fokusområder og en rekke konkrete tiltak for å ferdigstille Det europeiske forskningsområdet (ERA) innen 2014.

Kommissærene Neelie Kroes og Maire Geoghegan-Quinn presenterte meldingen om Det europeiske forskningsormrådet. Foto: European Union

Samtidig undertegnet Kommisjonen en erklæring og rammeavtaler med fem organisasjoner som representerer forskningsinstitusjoner og forskningsfinansierte organisasjoner på europeisk nivå om felles innsats for å oppnå dette målet. Blant disse er Nordforsk. I tillegg la Kommisjonen frem en melding om hvordan man skal forbedre tilgangen til forskningsresultater og data i Europa.

Meldingen om Det europeiske forskningsområdet viser til fem hovedområder hvor det er behov for fremgang:

  • Økt effektivitet i nasjonale forskningsprogrammer
  • Forbedret internasjonalt samarbeid og konkurranse, inkludert en mer effektiv infrastruktur for forskning
  • Et mer åpent arbeidsmarked for forskere
  • Bedre kjønnsbalanse i organisasjoner som velger ut og gjennomfører forskningsprosjekter
  • Optimal distribusjon og overføring av forskningsbasert informasjon og bredere og raskere tilgang til forskningsresultater og data.

Europakommisjonen ønsker blant annet å bygge ned barrierene mellom medlemslandene, slik at det blir enklere for forskere å forske på tvers av landegrensene uten at de vil tape sine rettigheter eller forskningsmidler ved å flytte sitt arbeid fra et land til et annet.

Tilgang til resultater og data
Kommisjonen er også opptatt av større åpenhet og bedre tilgjengelighet til forskningsresultater og forskningsdata som er finansiert av offentlige midler. Dette vil gi bedre muligheter for spredning av viktig kunnskap til andre forskere og næringslivet.

Tilgang til forskningsdata har vært et pilotprosjekt i det syvende rammeprogrammet for forskning.  Kommisjonen varsler nå at dette blir obligatorisk i det nye programmet for forskning og innovasjon, Horizon 2020. Vitenskapelige publikasjoner finansiert av Horizon 2020 skal enten offentliggjøres elektronisk umiddelbart eller etter en forsinkelse på seks til tolv måneder, ifølge forslaget til Kommisjonen. Samtidig håper man at medlemslandene følger opp på nasjonalt nivå når det gjelder mer åpenhet og større grad av deling av forskningsresultater og data.

Samarbeid med Nordforsk
Blant forskningsaktørene som signerte erklæring og rammeavtale med Europakommisjonen var den nordiske forskningsorganisasjonen Nordforsk, som har sitt hovedkontor i Oslo. NordForsk er et organ under Nordisk ministerråd som finansierer nordisk forskningssamarbeid og gir råd om og innspill til nordisk forskningspolitikk.

Avtalen sier at Europakommisjonen og aktørene sammen skal gjøre en innsats for å ferdigstille Det europeiske forskningsområdet innen 2014. Dette er i tråd med Nordforsk sitt arbeid med å styrke den nordiske forskningen på europeisk og globalt nivå i den pågående internasjonaliseringen av forskningen. På pressekonferansen ble det opplyst at Nordforsk skal være pilot når det gjelder åpen tilgang til data.


Se også:

 

Til toppen