150 millioner til næringslivsprosjekter i nord

- Økonomisk aktivitet og arbeidsplasser i nord er en viktig målsetting for nordområdepolitikken. Nordområdesatsingen har vært et kunnskapsløft, nå må vi utvide dette til konkret verdiskapning. Det er derfor satt av 150 millioner til å styrke næringslivsdimensjonen i nordområdesatsingen over de kommende årene, sier utenriksminister Børge Brende.

- Økonomisk aktivitet og arbeidsplasser i nord er en viktig målsetting for nordområdepolitikken.  Nordområdesatsingen har vært et kunnskapsløft, nå må vi utvide dette til konkret verdiskapning. Det er derfor satt av 150 millioner til å styrke næringslivsdimensjonen i nordområdesatsingen over de kommende årene, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksdepartementet har satt av 150 millioner kroner til næringslivsprosjekter i nordområdesatsingen i perioden 2014-19. Midlene vil bli forvaltet av Innovasjon Norge i Finmark. Utenriksminister Børge Brende lanserte avtalen med Innovasjon Norge i forbindelse med sitt besøk til Tromsø i dag. Bedrifter og organisasjoner som er etablert i Norge og som ønsker å gjennomføre næringsrettede prosjekter kan søke om prosjektmidler, uavhengig av adresse, størrelse eller bransje. Prosjektene må ha et kommersielt formål, og kan gjennomføres i Norge eller i samarbeid med partnere i andre land, bl.a. nordiske naboer, Russland, øvrige arktiske land og andre internasjonale aktører med interesse for nordområdene.

En av de prioriterte prosjektformene for den nye støtteordningen er samarbeid mellom offentlige, private og internasjonale partnere. Prosjekter innen områdene energi, marine ressurser, mineraler, transport/logistikk og helse, miljø og kulturnæringer har høy prioritet.

- Det er et enormt potensiale i nordområdene. Vi har lykkes med å bygge opp betydelig ekspertise og kunnskap om nordområdespørsmål i Norge, og særlig i Nord-Norge. Vi må nå klare å ta steget videre gjennom å støtte opp om entreprenørskap og nyskaping og dermed realisere dette potensialet, sier Brende.

Målet er at avtalen skal bidra til å utløse private midler til investeringer i forskning og innovasjon i næringslivet. Satsingen skal blant annet støtte opp om entreprenørskap og nyskaping blant unge, med prioritering av temaene reiseliv og arktisk teknologi.

- Avtalen med Innovasjon Norge er en viktig konkretisering av regjeringens nordområdesatsing med økt vekt på verdiskapning, næringsliv og offentlig-privat partnerskap. Prosjektene vil bidra til å styrke næringssamarbeidet i nord mellom offentlige, private og internasjonale aktører. Jeg håper  norsk næringsliv vil gripe denne muligheten til å vokse og utvikle seg i nord, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksdepartementet vil følge prosjektene tett i samarbeid med Innovasjon Norge. Mer informasjon om programmene, gjeldende søknadsfrister og prosedyrer vil komme på Innovasjon Norges hjemmesider.

Til toppen