Rapport fra næringsråden

EU-delegasjonens næringsråd Dag Holler rapporterer om Konkurranseevnerådets bidrag til EUs vårtoppmøte, Kommisjonens gjennomgang av Better-regulation-strategien og Kommisjonens årlige statusrapport med anbefalinger til hvert enkelt medlemsland.

Konkurranseevnerådets bidrag til vårtoppmøtet (KIP 2009)
Som vanlig har Konkurranseevnerådet jobbet en stund med det såkalte KIP (Key Issues Paper) som blir presentert for vårtoppmøtet den 19. og 20. mars. Etter en rekke justeringer tyder mye på at dokumentet nå er nær sin endelige form. KIP legger til grunn den økonomiske krisen men baserer seg fortsatt på de fem hovedkriteriene: styrke det indre marked, better regulation, styrke SMB-er og innovasjon, øke investeringer i kunnskap, utdannelse og forskning, og fokusere på den eksterne dimensjonen av konkurranseevne.

Medlemsstatene oppfordres til å satse på ”smarte mål”, som betyr spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante og tidsriktige, og samtidig styrke utvekslingen av ”best practices” mellom landene. Større konkurranse innen EUs nettverksindustrier; energi, transport og telekommunikasjon, blir også påpekt. Landene bes om å sette opp farten slik at tjenestedirektivet er på plass innen utgangen av året og med det også de såkalte ”Points of Single Contact”, som skal hjelpe tjenesteytere og mottagere på en effektiv måte. Likeledes må landene få fortgang i implementeringen av informasjonssystemet IMI slik at dette er på plass som effektiv kommunikasjonskanal mellom landenes myndigheter.

KIP fokuserer også på Better regulation og ber Kommisjonen om å lage et veikart og en timeplan for hvilke tiltak som vil bli prioritert de neste månedene, samt gi en orientering til vårtoppmøtet på hvor langt man er kommet med å redusere de administrative byrdene.

Landene blir bedt om å snarest mulig implementere Small Business Act og prinsippet om ”think small first” samtidig som man alltid må gjennomføre en SMB-test før nye lover foreslås.

Kommisjonen blir også bedt om, i samarbeid med den europeiske investeringsbank, å presentere for vårtoppmøtet hvordan de eksisterende instrumentene som CIP, strukturfondene og andre finansieringsmidler kan gjøres raskere tilgjengelig for SMBer.

Kommisjonen blir bedt om å fremskynde arbeidet i de tre ”private-public partnerships”, på henholdsvis Grønne Biler, Energi-effektive Bygninger og Fabrikker for Fremtiden, før sommeren 2009. Spesielt blir de bedt om å komme opp med gode løsninger på hvordan den europeiske bilflåten kan fornyes for å redusere CO2-utslipp samt økt skrappant på eldre biler.

Økt fokus på fagutdanning og omskolering blir også påpekt. Kommisjonen blir bedt om å foreta en bred gjennomgang av Innovasjonsplanen fra 2007 med tanke på å vedta en ny og ambisiøs Innovasjonsplan i 2009 der romteknologi og teknologier knyttet til bærekraftig utvikling må prioriteres.   

Better regulation
21 av de 27 medlemslandene har nå etablert sine nasjonale mål for regelforenklings- og forbedringsarbeidet, parallelt med EUs overordnede 25 prosent mål i 2012 (bedriftenes kostnader for å etterleve EUs regelverk skal kuttes med 25 prosent innen 2012). Verheugen presenterte den tredje strategiske gjennomgangen av Better-regulation-strategien tidligere i uken, og var imponert over de tiltak man har fått til så langt. Tiltak som er gjennomført eller som vil bli gjennomført i nær fremtid vil resultere i cirka €30 milliarder besparelser for bedriftene. Opprinnelig sa Kommisjonen og Verheugen at ved å nå målet i 2012 ville dette bety besparelser for bedriftene på cirka €150 milliarder årlig, men man har vært forsiktig med å nevne dette tallet i det siste, så en årlig innsparing på rundt €50 milliarder er kanskje mer sannsynlig.

Men Kommisjonen vil fortsette arbeidet i høyt tempo med å forbedre kvaliteten på regelverket, oppgradere arbeidet med konsekvensanalyser av nye lover, styrke subsidiaritetskontrollen, føre bredere konsultasjon med partene i næringslivet og begrense regelverket for spesielt SMB-er.

Man har hittil redusert EUs lovverk med cirka 10 prosent (omtrent 1300 lovakter eller 7800 sider). Ytterligere tiltak står for tur i år, og Verheugen sa at den neste Kommisjonen vil være i stand til å fullføre 25-prosentsmålet innen 2012. Kommisjonen presenterte også et forslag til revisjon av momsdirektivet ved å fjerne hindre slik at elektronisk momsfakturering blir mulig. Dette vil ifølge Kommisjonen alene bety en årlig innsparing på €18 milliarder. Papir og elektronisk fakturering vil dermed være like juridisk bindende, samt at tollfunksjonærer lettere kan begrense skattefusk.

Landspesifikke anbefalinger under jobb-og-vekst-strategien
Som vanlig har Kommisjonen igjen presentert sine anbefalinger for hvert enkelt land på status for nasjonale reformprogrammer (se lenke i menyen til høyre). Dette gjelder mikroøkonomi, makroøkonomi og sysselsetting. Kommisjonens rapport fokuserer spesielt på den økonomiske krisen, og anbefalingene denne gangen er kortere og mer fokusert enn tidligere år.

Alle medlemslandene har foretatt konkrete tiltak for å dempe krisen, og selv om bildet er ganske dystert, peker Kommisjonen på at mange land har foretatt konkrete tiltak for å hjelpe SMB-er til å utnytte lavkarbon-mulighetene og gi de større finansieringsmuligheter. En del av landene får helt spesifikke og formelle anbefalinger, som for eksempel Belgia som blant annet blir bedt om å redusere skattene for lavinntektsgrupper, forbedre konkurransen i gass- og elektrisitetsmarkedene og få på plass bedre arbeidsledighetstiltak. Det er kun Luxembourg og de nordiske landene som ikke får spesifikke anbefalinger.

Disse anbefalingene blir så vedtatt av vårtoppmøtet og blir dermed juridisk bindende (”The Recommendations have legal force”). Sammen med redningspakken på €200 milliarder som ble vedtatt i desember i fjor utgjør disse landspesifikke anbefalinger hele årets årlige fremdriftsrapport på Lisboa-strategien.

EU-delegasjonens næringsråd Dag Holler rapporterer om Konkurranseevnerådets bidrag til EUs vårtoppmøte, Kommisjonens gjennomgang av Better-regulation-strategien og Kommisjonens årlige statusrapport med anbefalinger til hvert enkelt medlemsland.

Konkurranseevnerådets bidrag til vårtoppmøtet (KIP 2009)
Som vanlig har Konkurranseevnerådet jobbet en stund med det såkalte KIP (Key Issues Paper) som blir presentert for vårtoppmøtet den 19. og 20. mars. Etter en rekke justeringer tyder mye på at dokumentet nå er nær sin endelige form. KIP legger til grunn den økonomiske krisen men baserer seg fortsatt på de fem hovedkriteriene: styrke det indre marked, better regulation, styrke SMB-er og innovasjon, øke investeringer i kunnskap, utdannelse og forskning, og fokusere på den eksterne dimensjonen av konkurranseevne.

Medlemsstatene oppfordres til å satse på ”smarte mål”, som betyr spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante og tidsriktige, og samtidig styrke utvekslingen av ”best practices” mellom landene. Større konkurranse innen EUs nettverksindustrier; energi, transport og telekommunikasjon, blir også påpekt. Landene bes om å sette opp farten slik at tjenestedirektivet er på plass innen utgangen av året og med det også de såkalte ”Points of Single Contact”, som skal hjelpe tjenesteytere og mottagere på en effektiv måte. Likeledes må landene få fortgang i implementeringen av informasjonssystemet IMI slik at dette er på plass som effektiv kommunikasjonskanal mellom landenes myndigheter.

KIP fokuserer også på Better regulation og ber Kommisjonen om å lage et veikart og en timeplan for hvilke tiltak som vil bli prioritert de neste månedene, samt gi en orientering til vårtoppmøtet på hvor langt man er kommet med å redusere de administrative byrdene.

Landene blir bedt om å snarest mulig implementere Small Business Act og prinsippet om ”think small first” samtidig som man alltid må gjennomføre en SMB-test før nye lover foreslås.

Kommisjonen blir også bedt om, i samarbeid med den europeiske investeringsbank, å presentere for vårtoppmøtet hvordan de eksisterende instrumentene som CIP, strukturfondene og andre finansieringsmidler kan gjøres raskere tilgjengelig for SMBer.

Kommisjonen blir bedt om å fremskynde arbeidet i de tre ”private-public partnerships”, på henholdsvis Grønne Biler, Energi-effektive Bygninger og Fabrikker for Fremtiden, før sommeren 2009. Spesielt blir de bedt om å komme opp med gode løsninger på hvordan den europeiske bilflåten kan fornyes for å redusere CO2-utslipp samt økt skrappant på eldre biler.

Økt fokus på fagutdanning og omskolering blir også påpekt. Kommisjonen blir bedt om å foreta en bred gjennomgang av Innovasjonsplanen fra 2007 med tanke på å vedta en ny og ambisiøs Innovasjonsplan i 2009 der romteknologi og teknologier knyttet til bærekraftig utvikling må prioriteres.   

Better regulation
21 av de 27 medlemslandene har nå etablert sine nasjonale mål for regelforenklings- og forbedringsarbeidet, parallelt med EUs overordnede 25 prosent mål i 2012 (bedriftenes kostnader for å etterleve EUs regelverk skal kuttes med 25 prosent innen 2012). Verheugen presenterte den tredje strategiske gjennomgangen av Better-regulation-strategien tidligere i uken, og var imponert over de tiltak man har fått til så langt. Tiltak som er gjennomført eller som vil bli gjennomført i nær fremtid vil resultere i cirka €30 milliarder besparelser for bedriftene. Opprinnelig sa Kommisjonen og Verheugen at ved å nå målet i 2012 ville dette bety besparelser for bedriftene på cirka €150 milliarder årlig, men man har vært forsiktig med å nevne dette tallet i det siste, så en årlig innsparing på rundt €50 milliarder er kanskje mer sannsynlig.

Men Kommisjonen vil fortsette arbeidet i høyt tempo med å forbedre kvaliteten på regelverket, oppgradere arbeidet med konsekvensanalyser av nye lover, styrke subsidiaritetskontrollen, føre bredere konsultasjon med partene i næringslivet og begrense regelverket for spesielt SMB-er.

Man har hittil redusert EUs lovverk med cirka 10 prosent (omtrent 1300 lovakter eller 7800 sider). Ytterligere tiltak står for tur i år, og Verheugen sa at den neste Kommisjonen vil være i stand til å fullføre 25-prosentsmålet innen 2012. Kommisjonen presenterte også et forslag til revisjon av momsdirektivet ved å fjerne hindre slik at elektronisk momsfakturering blir mulig. Dette vil ifølge Kommisjonen alene bety en årlig innsparing på €18 milliarder. Papir og elektronisk fakturering vil dermed være like juridisk bindende, samt at tollfunksjonærer lettere kan begrense skattefusk.

Landspesifikke anbefalinger under jobb-og-vekst-strategien
Som vanlig har Kommisjonen igjen presentert sine anbefalinger for hvert enkelt land på status for nasjonale reformprogrammer (se lenke i menyen til høyre). Dette gjelder mikroøkonomi, makroøkonomi og sysselsetting. Kommisjonens rapport fokuserer spesielt på den økonomiske krisen, og anbefalingene denne gangen er kortere og mer fokusert enn tidligere år.

Alle medlemslandene har foretatt konkrete tiltak for å dempe krisen, og selv om bildet er ganske dystert, peker Kommisjonen på at mange land har foretatt konkrete tiltak for å hjelpe SMB-er til å utnytte lavkarbon-mulighetene og gi de større finansieringsmuligheter. En del av landene får helt spesifikke og formelle anbefalinger, som for eksempel Belgia som blant annet blir bedt om å redusere skattene for lavinntektsgrupper, forbedre konkurransen i gass- og elektrisitetsmarkedene og få på plass bedre arbeidsledighetstiltak. Det er kun Luxembourg og de nordiske landene som ikke får spesifikke anbefalinger.

Disse anbefalingene blir så vedtatt av vårtoppmøtet og blir dermed juridisk bindende (”The Recommendations have legal force”). Sammen med redningspakken på €200 milliarder som ble vedtatt i desember i fjor utgjør disse landspesifikke anbefalinger hele årets årlige fremdriftsrapport på Lisboa-strategien.

Til toppen