Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regjeringen åpner for forsøk med mer fleksibel skolestart

Regjeringen inviterer nå kommunene til å prøve ut ulike ordninger og modeller for mer fleksibel skolestart. – Skolen skal være klar til å ta imot alle barn. Samtidig har barn ulike forutsetninger, som også kan være avhengig av når på året de er født. Alle barn skal få en god overgang fra barnehage til skole. Derfor åpner vi for forsøk med mer fleksibel skolestart sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Dagens regelverk gir rom for at barn kan få tidligere eller senere skolestart enn alderen tilsier. Likevel er det relativt få som benytter denne muligheten. I dag får under to prosent av elevene utsatt eller framskyndet skolestarten.

– Vi ønsker at kommuner skal prøve ut ulike modeller for fleksibel skolestart. Dette kan være forsøk forankret i dagens regelverk eller modeller med muligheter for å søke unntak fra regelverket. Det kan for eksempel være ulike modeller for tidspunkt og praksis rundt barnets skolestart eller fleksibel bruk av personale mellom barnehage og skole, sier Sanner.

Et av formålene med å prøve ut ulike modeller for fleksibel skolestart, er å få mer kunnskap om hvordan vi kan lage gode overganger og tilpasse skolestarten til barnets beste. Uavhengig av hvilken modell kommunene ønsker å prøve ut, må kommunen sikre at utprøvingen ikke får uheldige konsekvenser for barna.

– Tilpasset opplæring er et sentralt prinsipp i norsk skole. Det er skolen som skal tilpasse seg barna, og ikke barna som skal tilpasse seg skolen. Alle elevene skal ha det trygt og godt på skolen, og få best mulig utbytte av opplæringen, sier Sanner.

Dagens regelverket legger til rette for samarbeid med foreldrene i overgangen mellom barnehage og skole. Et godt samarbeid og god informasjon kan bidra til at foreldre kan gjøre gode valg når det gjelder spørsmålet om et barn skal få utsatt eller framskyndet skolestart.

For å legge enda bedre til rette for godt foreldresamarbeid ved overgangen mellom barnehage og skole, kan kommuner for eksempel ha foreldresamarbeid ved overgang fra barnehage til skole som et særlig satsingsområde.

Skal tilrettelegge for de yngste barna i nye læreplaner
I arbeidet med fagfornyelsen og nye læreplaner fra 2020, bestilte departementet en kunnskapsoversikt om de yngste barna. Oversikten viser hva som er gode arbeidsmåter og læringsmiljø for de yngste elevene.

– Vi jobber med å gjøre skolen bedre og mer tilpasset de minste barna. Nye læreplaner vil gjøre flere av fagene mer praktiske, og særlig på de første trinnene vil fagene kunne ha en uforskende tilnærming og med mer lek, sier Sanner.

Læreplangruppene har brukt kunnskapsgrunnlaget i arbeidet med nye læreplaner, og læreplanene har kompetansemål som åpner for en undrende, utforskende og lekende tilnærming til fagene, som skal gi en god overgang fra barnehage til skole.

Utdanningsdirektoratet vil sende ut invitasjon til kommuner om å være med på utprøving av nye modeller for fleksibel skolestart 20. august.

Fakta: Dagens regelverk for fleksibel skolestart

Grunnskoleopplæring skal til vanlig starte det kalenderåret barnet fyller seks år, jf. opplæringsloven § 2-1 tredje ledd. Loven inneholder tre unntak fra dette utgangspunktet.

  • Dersom det etter sakkyndig vurdering er tvil om barnet er kommet tilstrekkelig langt i utviklingen sin til å starte skolen, har barnet rett til å utsette skolestarten ett år dersom foreldrene krever det.
  • Etter sakkyndig vurdering og med skriftlig samtykke fra foreldrene kan kommunen i særlige tilfeller vedta å utsette skolestarten ett år.
  • Dersom foreldrene søker om det eller samtykker, kan kommunen etter sakkyndig vurdering la et barn starte på skolen ett år før når det innen 1. april fyller fem år.
Til toppen