Midlertidig innvandring svar på demografisk utfordring

Midlertidig arbeidsinnvandring er et bedre svar på den demografiske utfordringen enn permanent innvandring. Det kommer frem i en rapport nylig presentert i Brussel. Rapporten vil bidra til å forme Europakommisjonens oppfatning av behovene og tilrettelegging for arbeidsinnvandring framover. Migrasjonsråd Magne Holter rapporterer.

Rapporten ble lagt frem på et seminar avholdt av European Policy Centre (EPC) i Brussel 2. mars. Arbeidsgruppen som har laget rapporten har vært tilknyttet et European Policy Center- prosjekt finansiert av Europakommisjonen. Den har vært ledet av Rainer Münz, leder for forsknings- og utviklingsavdelingen i tyske Erste Bank. Seminaret hadde innledninger av Münz, direktøren for den europeiske arbeidsgiverorganisasjonen for bemanningsselskaper Annemarie Muntz, medlem av Europaparlamentet for de Grønne i Nederland Judit Sargentini og professor fra University of Sussex Ronald Skeldon.

Arbeidet til arbeidsgruppen vil trolig få betydning for Europakommisjonens politikkutvikling på området. Innlederne var i hovedsak av den oppfatning at EU-landene om få år vil ha et umettet behov for arbeidskraft og at arbeidskraftsbehovet må blant annet dekkes ved å gjøre europeiske arbeidsplasser mer attraktive for arbeidssøkere fra tredjeland, både faglærte og ufaglærte. Innlederne var uenige om hvorvidt slik arbeidsinnvandring også kunne være et svar på utfordringene knyttet til den demografiske utviklingen; negativ befolkningsutvikling i enkelte europeiske land og en synkende andel i yrkesaktivitet. De var imidlertid enige om at sirkulær migrasjon er et bedre svar på den demografiske utfordringen enn permanent innvandring.

Ønske om mer ”hjernesirkulasjon”
Så vel rapporten som seminaret tok utgangspunkt i at Europa trenger arbeidskraft, men er ”mettet” av integreringsutfordringer. En i teorien attraktiv løsning på dette er midlertidig eller sirkulær arbeidsinnvandring. Spørsmålet er hvordan dette skal utformes. Innlederne anbefaler på ingen måte å gjenopplive den gamle gjestearbeidermodellen. Denne anses å ha vært mislykket, eller i alle fall utspilt sin rolle. De anbefaler heller ikke en ordning der sirkulær migrasjon oppfattes som at migrantene får et tidsbegrenset opphold og så må returnere til opprinnelseslandet uten rett til å komme tilbake.  I stedet ønsker de mekanismer som både oppmuntrer tredjelandsborgerne til retur når arbeidsoppdraget er fullført og som samtidig gjør det mulig å komme tilbake gjentagne ganger til nye oppdrag. De ønsker med et annet begrep ”hjernesirkulasjon”.  Det er ikke så tydelige hvordan disse mekanismene skal være, men man mener at en åpning for slik transnasjonal flytting gjør det lettere å få til en såkalt trippel-vinn situasjon, det at det gir fordeler både for avsender- og destinasjonslandene og for migrantene selv. 

Ønske om lettere rekruttering fra tredjeland
Annemarie Muntz fra bemanningsselskapenes arbeidsgiverforening, der både Adecco og Manpower er medlemmer, viste til en beregning om at det i løpet av noen år vil være over 30 millioner ledige stillinger i EU-området. I dag rekrutterer bemanningsselskapene 7,5 arbeidstakere årlig, hvorav en betydelig andel over landegrensene. Mange rekrutteres i medlemslandene i Øst- og Sentral-Europa. Foreløpig rekrutteres få fra tredjeland, noe Muntz mente skyldtes rettslige og byråkratiske hindre. Hun vedgikk at rekruttering av tredjelandsborgere til tidsbegrenset arbeid kan føre til utnytting og dårlige arbeidsforhold, men mente at dette ikke løses ved å gjøre slik rekruttering vanskelig, men ved å bedre tilsynsordningene. Ved å åpne for at bemanningsselskapene lettere kan rekruttere midlertidig arbeidskraft utenfra, mente hun at man både kunne motvirke strukturelle skjevheter i arbeidsmarkedet og redusere lite samsvar mellom behov og tilbud av arbeidskraft.

Professor Skeldon mente at mange har en noe for naiv tro på at man skal kunne regulere seg fram til situasjoner der alle kommer ut som vinnere (trippel-vinn situasjoner). Vi har ikke alltid å gjøre med nullsumsituasjoner, der noen må tape for at andre skal få det bedre. Likevel vil enhver ordning normalt være ufordelaktig for noen. Som eksempel nevnte han at sirkulær migrasjon uten rett til familiegjenforening fører til atskillelse av foreldre og barn. Dette måtte imidlertid veies opp mot den forbedrede inntektssituasjonen for familien, og mot mulighetene dette gir for bedre skolegang.

Europaparlamentariker Judit Sargentini viste til at Europakommisjonens forslag til direktiver for sesongarbeidere og selskapsinterne utplasseringer nå var til behandling i Parlamentet (og i Rådet). Selv om disse ikke har som uttrykt mål å skape sirkulær migrasjon, mente hun at de kunne være bidrag til både å legge til rette for nødvendige rekrutteringer og til sirkulasjon av arbeidskraft. Hun mente det var ”dobbeltmoralsk” å tillate rekruttering av faglærte, men ikke av ufaglærte. 

-          Bedre ressursallokering skaper flere arbeidsplasser
I spørsmåls- og kommentarrunden ble rapportens hovedforfatter, Münz, spurt om hvordan EU skulle kunne nå sitt mål i ”strategi 2020” om å heve sysselsettingsandelen i EU fra dagens 69 prosent til 75 prosent dersom man samtidig skulle åpne mer for rekruttering av arbeidskraft fra tredjeland. Münz svarte, vel med utgangspunkt i liberal økonomisk teori, at rekruttering av arbeidskraft utenfra ville gi en bedre ressursallokering og at man ville få en større samlet økonomisk vekst. Dermed vil det skapes flere arbeidsplasser.

Til toppen