Historisk arkiv

Sju søknader om småkraftverk avgjort

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag fattet sju vedtak i klagesaker som gjelder småkraftutbygging.

Sakene gjelder Bringedal kraftverk i Lund kommune, Femtevasselva kraftverk i Hamarøy kommune, Fleso kraftverk i Suldal kommune, Svandalsfossen kraftverk i Sauda kommune, Sålåpinnklemma kraftverk i Folldal kommune, Tverrelva kraftverk i Gloppen kommune og Ytre Grotle kraftverk i Bremanger kommune. Sakene er vurdert innenfor rammen av Retningslinjer for småkraftverk som Olje- og energidepartementet i samråd med Miljøverndepartementet utga i 2007. Departementet har stadfestet NVEs vedtak i alle sakene. Det innebærer at Femtevasselva kraftverk har fått endelig konsesjon, mens det er gitt avslag i de øvrige sakene.

- Det er positivt med den sterke interessen for å bygge ut småskala vannkraftverk. Femtevasselva kraftverk som har fått konsesjon i denne runden vil bidra med om lag 7 GWh fornybar produksjon.  I tiden som kommer skal det gis konsesjon til mye fornybar energi, og småkraft har en viktig plass i dette bildet. Konsesjonsbehandlingen må styrkes. Departementet vil derfor ha et sterkt fokus på å få avgjort klagesaker på småkraft framover, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

De fleste klagene på småkraft de siste årene har kommet i saker der Norges vassdrags- og energidirektorat som førsteinstans har sagt nei til konsesjon. 


Utfall av klagebehandlingen:

Femtevasselva kraftverk i Hamarøy kommune i Nordland: Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om konsesjon til bygging av Femtevasselva kraftverk. Konsekvensene for landskapet og biologisk mangfold kan etter departementets syn ivaretas i tilstrekkelig grad gjennom landskapsmessige tilpasninger og slipp av minstevannføring. Produksjonen etter pålegg om avbøtende tiltak vil være om lag 7 GWh per år.

Tverrelva kraftverk i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane: Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om avslag på konsesjon til bygging av Tverrelva kraftverk. Departementet har lagt avgjørende vekt på de negative konsekvensene for landskapsverdier som vil følge av redusert vannføring i Tverrelva og terrenginngrep i landskapet. Reduksjonen av landskapsverdiene i Myklandsdalen vil svekke områdets verdi for friluftsliv og turisme.

Ytre Grotle kraftverk i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane: Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om avslag på konsesjon til bygging av Ytre Grotle kraftverk. Tiltaksområdet er et verdifullt landskapsområde med stor verdi for friluftsliv. Inngrepene som vil følge av rørtrasee og adkomstvei i det eksponerte landskapet vil ha store negative konsekvenser for disse verdiene.

Bringedal kraftverk i Lund kommune i Rogaland: Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om avslag på konsesjon til bygging av Bringedal kraftverk. Departementet legger til grunn at tiltaket vil ha negative konsekvenser for landskaps- og naturopplevelse i et område som har stor verdi for friluftsliv. Deler av tiltaksområdet har blitt ervervet av Direktoratet for naturforvaltning og fått status som statlig sikret friluftslivsområde for å ta vare på verdiene for friluftsliv.

Fleso kraftverk i Suldal kommune i Rogaland: Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om avslag på konsesjon for bygging av Fleso kraftverk. Departementet har lagt avgjørende vekt på konsekvensene for landskap og turisme som følge av en eventuell utbygging. Flesåfossen fremstår som et tydelig landskapselement, og departementet ser det som viktig å bevare fossens verdi for landskapsopplevelsen.

Svandalsfossen kraftverk i Sauda kommune i Rogaland: Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om avslag for Svandalsfossen kraftverk. Det er lagt avgjørende vekt på at en utbygging av Svandalsfossen kraftverk vil ha negative konsekvenser for et verdifullt fosselandskap med fossesprøytsoner og store verdier for biologisk mangfold.

Sålåpinnklemma kraftverk i Folldal kommune i Hedmark: Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om avslag på konsesjon til bygging av Sålåpinnklemma kraftverk. Departementet har lagt avgjørende vekt på omfanget av inngrepet i en særpreget elvestreng med ustabile løsmasser, og elvas verdi knyttet til fisk og utøvelse av friluftsliv.

 


 

Til toppen