Skog spiller nøkkelrolle i klimaarbeidet

Av studentpraktikant Anders Sætra, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Skog er en viktig del av karbonkretsløpet og kan ta opp CO2 fra luft, lagre karbon over lang tid og erstatte fossile energikilder og mindre klimavennlige materialer. Derfor står skogens rolle høyt på klimadagsorden i EU og internasjonalt.

Audun Rosland fra Miljødirektoratet og ThinkForest-president Göran Persson. Foto: Anders Sætra/EU-delegasjonen


13. oktober møttes akademikere, interesseorganisasjoner og myndighetspersoner til seminaret «Towards Paris 2015: How can the forest sector contribute?». Seminaret ble arrangert av den norske EU-delegasjonen i samarbeid med European Forest Institute/ThinkForest under ledelse av Göran Persson, president i ThinkForest og tidligere statsminister i Sverige.

Skog i EU-sammenheng

Seminaret drøftet alternativer for hvordan arealbruk og skog kan inngå i EUs rammeverk for klima og energi, og skogens rolle i klimaarbeidet i Europa. Dette er viktig både for Norge, EU og resten av verden.

– Hvor viktig skogsektoren er for å løse klimaproblemene understrekes av IPCC. Nå er også EU midt i en diskusjon om hvordan skog skal være en del av målet om å kutte klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030, sier Audun Rosland, avdelingsdirektør i klimaavdelingen i Miljødirektoratet. Han innledet på seminaret og deltok i en paneldebatt med sentrale europeiske aktører på klimaområdet.

Skogens andel av landarealet i EU og Norge er om lag det samme, ca. 37 prosent. Skog er en viktig del av karbonkretsløpet og kan ta opp CO2 fra luft, lagre karbon over lang tid og erstatte fossile energikilder og mindre klimavennlige materialer. Skogen i Norge tar opp CO2 tilsvarende mer en halvparten av de nasjonale utslippene. Tilsvarende tall for EU er ni prosent.

Felles klimamål

Arealbruk, arealbruksendringer og skog er i dag ikke regnet med i EUs klimamål for 2020. For perioden etter 2020 legges det imidlertid opp til at arealbruk, arealbruksendringer og skog skal inkluderes i rammeverket for 2030. Hvordan dette skal gjøres er ikke avklart, men Europakommisjonen jobber med et lovforslag som skal komme i 2016.

Norge har til hensikt å oppfylle sitt klimamål for 2030 i fellesskap med EU. Utslippene skal reduseres med minst 40 prosent i 2030 sammenlignet med 1990. Norge vektlegger at utslipp som tas opp av skog ikke skal inkluderes i disse tallene på en måte som svekker det overordnede ambisjonsnivået og fortrenger nødvendige utslippsreduserende tiltak i andre sektorer.

– For Norge er miljøintegritet viktig. Det innebærer blant annet at skogtiltak må komme i tillegg til andre tiltak, sier Rosland.

Mange behov

Noe av utfordringen – og muligheten – med skog- og landsektoren, er at de skal møte flere behov samtidig. Derfor er det avgjørende å ha koordinert politikk basert på solid forskning.

– Vi må adressere flere mål på en gang, som matsikkerhet og behovet for energi og materialer, samtidig som man skal ivareta biodiversitet. Men verden trenger skogen, og det er et stort behov for at den skal levere både økt opptak og bioenergi, sier Audun Rosland.

Les mer om Norges landbrukssamarbeid med EU

Les mer om Norges miljø- og klimasamarbeid med EU