Skuffede miljøvernministre i EU ser frem mot fortsatte klimaforhandlinger

EUs miljøvernminstre, som møttes i Brussel 22. desember, er skuffet over klimakonferansen i København. EU forblir på sitt reduksjonsmål på 20 prosent. På agendaen sto også naturmangfold og havmiljø og kjemikalier. Miljørådene ved EU-delegasjonen rapporterer.

EUs miljøvernministre møttes 22. desember i Brussel. En hovedsak var å diskutere utfallet av COP-15 i København, men også konklusjoner om naturmangfold, Østersjøen og ytterligere arbeid på kjemikalieområdet. Rådskonklusjonene i sin helhet kan finnes her.

Oppsummering etter klimakonferansen i København
Den svenske formannskapet, ved miljøvernminister Andreas Carlgren, uttrykte i forkant av møtet at utfallet i København hadde vært en ”katastrofe”, og at det var behov for at EU måtte sikre at dette ikke skjedde igjen. Den negative oppfatningen bunner til dels i at utfallet ble mindre ambisiøst enn det EU hadde ønsket, men også at EU ble marginalisert i de avgjørende diskusjonene i København. Utfallet i Købenahvn gir ikke grunnlag for EU til å gå fra sitt reduksjonsmål på 20 prosent fra 1990 til 2020 til deres tilsvarende mål på 30 prosent.

På miljørådsmøtet ble det likevel gitt uttrykk for at man nå vil se fremover og bygge videre på det som ble oppnådd. Sverige laget formannskapskonklusjoner som sier at EU:
- vil fortsette å arbeide for en juridisk bindende avtale i tråd med 2-gradersmålet og et globalt reduksjonsmål på 50 prosent innen 2050
- ser Copenhagen Accord som et første steg, og er et resultat man må bygge videre på
- opprettholder sitt betingede tilbud om å øke reduksjonsmålet til 30 prosent-mål inn i den videre prosessen
- opprettholder sitt tilbud om å bidra med 2,4 milliarder euro årlig i hurtigfinansiering i 2010-2012

Den videre strategien skal diskuteres mer detaljert på det uformelle miljøvernministermøtet 15.-17. januar i Sevilla, hvor også Norge er invitert. Som grunnlag for diskusjonen der skal Kommisjonen legge frem en analyse av København-møtet og resultatet derfra.

På det nordiske frokostmøtet i forkant uttrykte politisk rådgiver Audun Garberg at resultatet ble mindre ambisøst enn det Norge hadde ønsket. Han sa også at resultatet likevel er noe man må bygge videre på og at det blir viktig å støtte det meksikanske formannskapet frem mot møtet i Mexico høsten 2010.

Formannskapskonklusjonene kan ses her.

Naturmangfold
Rådet vedtok konklusjoner om naturmangfold og EUs rolle i forhold til de internasjonale forhandlingen som vil skje i 2010. Dokumentet inneholder få konkrete punkter, men trekker opp rammene for nye mål på området, hhv for 2020 og 2050. Dokumentet er i all hovedsak i tråd med norske holdninger på området.

Havmiljø
Det svenske formannskapet fikk vedtatt konklusjoner som gjør at Østersjøen skal ansees som pilotområde under marin strategi-direktivet. Videre ble det enighet om å forby fosfater i vaskemidler, i første omgang ved å be Kommisjonen lage utkast til regelverk for forbrukerprodukter. Norge har hatt et slikt forbud i mange år og støtter dette.

Kombinasjonseffekter av kjemikalier, biocider
Rådet vedtok egne konklusjoner på kombinasjonseffekter av kjemikalier. Konklusjonene gir mandat til et videre arbeid på dette området, og ber bl.a. Kommisjonen om anbefalinger på hvordan eksponering for mange ulike hormonforstyrrende stoffer kan adresseres i lovgivning, samt hvordan lovgivningen generelt tar høyde for risiko for samtidig eksponering for mange ulike kjemikalier.
Fullstendig tekst kan finnes her.

Miljøvernministrene ga støtte til Kommisjonens forslag om sentralisert autorisasjon for biocider som en mulighet, men det var ulike oppfatninger av hva som skulle omfattes av dette. Det var også støtte til de forslåtte eksklusjonskriterier, men mange mente at miljøfarlige egenskaper også måtte inkluderes - noe også Kommisjonen sluttet seg til.

Skrevet av Henrik H. Eriksen og Knut Kroepelien, miljøråder ved EU-delegasjonen

Til toppen