Svar på spørsmål om Norad

Skriftlig spørsmål nr. 1218 (2014-2015)

Utenriksministerens svar på spørsmål fra Heidi Greni (SP) om omlokalisering av Norad.

Skriftlig spørsmål nr. 1218 (2014-2015).
Datert 26.06.2015

 

Fra representanten Heidi Greni (SP) til utenriksministeren:

«I regjeringens statlige retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon, fast ved kgl. res. 28.11.2014, heter det at nye og omlokaliserte statlige virksomheter i hovedsak skal lokaliseres utenfor Oslo. Blir disse retningslinjene fulgt ved den planlagte flytting av Norad – direktoratet for utviklingssamarbeid?»  

Utenriksministerens svar:  

Siden Norad ble etablert i 1968, har direktoratet vært lokalisert i Oslo. Norads tjenesteyting er i henhold til instruksen vesentlig rettet mot Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Lokaliseringen muliggjør effektivt og tett samarbeid.  

Leiekontrakten for lokalene Norad benytter seg av går ut 31.05.2016. Derfor har Norad foretatt en anbudsprosess med det formål å skaffe nye lokaler som kan tas i bruk innen denne dato. I den forbindelse ble aktuelle behov og ulike hensyn vurdert.  

Det vises forøvrig til de statlige retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon, pkt. 4, Virkeområde. Det blir slått fast i disse retningslinjene at de ikke gjelder «ved omlokalisering som følje av leigekontrakter som er utgåtte». Som nevnt er omlokaliseringen i dette tilfellet en konsekvens av at gjeldende leiekontrakt utgår.

 

Til toppen