Spørsmål til skriftlig besvarelse nr 429 om tiltakspakken fra Geir Pollestad (Sp)

Jeg viser til brev fra Stortingets presidentskap av 14. januar 2016 vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Geir Pollestad.

Spørsmål

«I Stortingets spørretime 13. januar 2016 viste statsministeren flere ganger til tiltakspakken på 4 milliarder kroner. Det bes om en oversikt over hvilke poster som nå ligger inne i pakken og som utgjør beløpet 4 milliarder kroner?

Begrunnelse:

I svar på skriftlig spørsmål fra representanten Torstein Tvedt Solberg i dokument 15:296 (2015–2016) gir statsråden bare eksempler. Når statsministeren nå bruker tallet 4 milliarder så er det naturlig at dette er midler som det er mulig å identifisere og summere.»

Svar

Regjeringen er opptatt av å sikre høy sysselsetting og lav ledighet. Som en del av budsjettforslaget for 2016 la Regjeringen fram en tiltakspakke for økt sysselsetting på i alt 4 mrd. kroner. Hovedinnretningen av pakken var at den skulle bestå av midlertidige tiltak rettet mot områder som i særlig grad merker konsekvensene av lavere vekst. Det ble foreslått en rekke tiltak innenfor vedlikehold og bygg, samt innovasjon og næring. I tillegg ble det foreslått flere tiltaksplasser.

 Etter det opprinnelige budsjettframlegget ble det nødvendig å legge fram et tilleggsnummer om økte bevilgninger som følge av økt antall asylankomster mv. I tilleggsnummeret ble det foreslått endringer på poster som berøres av tiltakspakken og i budsjettforliket ble det også foretatt endringer.

 Jeg vil understreke at hovedlinjene i tiltakspakken for økt sysselsetting fortsatt ligger fast. Innretningen av tiltakspakken er endret etter tilleggsnummeret og budsjettforliket, men det samlede omfanget utgjør fremdeles om lag 4 mrd. kroner.

 Sammenlignet med forslaget i Gul bok 2016, innebærer det vedtatte budsjettet for 2016 reduserte utgifter til enkelte tiltak i tiltakspakken. Dette gjelder bl.a. engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommunene, vedlikehold og rehabilitering av bl.a. fengsler, sykehusbygg og universitetsbygg, samt vedlikehold i Sjøforsvaret. Samlet kan reduksjonene anslås til om lag 700 mill. kroner. Samtidig medfører flere asylankomster økte utgifter til bygg og vedlikehold på om lag 700 mill. kroner.

 Budsjettet øker innsatsen på mange områder utover tiltakspakken som også vil stimulere aktiviteten og sysselsettingen i økonomien. Dette gjelder for eksempel satsingen på næringsrettet forskning, miljøteknologiordningen under Innovasjon Norge, tilskudd til bredbåndsutbygging og nye stipendiat- og rekrutteringsstillinger. Videre vil flere midler til mottak og omsorgssentre også øke sysselsettingen, utover sysselsettingseffektene av økte utgifter til bygg og vedlikehold.

 Tiltakspakken bidrar til å møte utfordringene lav oljepris skaper. De delene av landet som nå opplever en vekst i arbeidsledigheten, skal føle seg trygge på at helheten i budsjettet for 2016 fortsatt ivaretar behovet for arbeid, aktivitet og omstilling.

 Regjeringen har fremmet en skattereform som vil bidra til et bedre skattesystem og lavere skatter. Redusert selskapsskatt vil fremme investeringer i norsk næringsliv og legge grunnlaget for økt sysselsetting. Budsjettet for 2016 inneholder en sterk satsing på investeringer i infrastruktur, forskning og innovasjon. Dette vil redusere næringslivets transportkostnader, styrke nyskapingen og heve kompetansen i befolkningen. Dette er viktige tiltak for å styrke Norges vekstevne og for å oppnå en vellykket omstilling av norsk økonomi.

 

Status for tiltakspakken (etter   tilleggsnummer og budsjettforlik)

Vedlikehold og bygg

2   518,0

Bygg og vedlikehold i tilleggsnummeret, hovedsakelig under JD og   KMD

700,0

Vedlikehold og fornying av jernbanen, herunder Vossabanen og Jærbanen

480,0

Vedlikehold riksvegnettet – reasfaltering og øvrig vedlikehold

340,0

Forsering av vedlikeholdsinvesteringer i sykehusbygg

275,0

Fornying- og programområdetiltak på riksveg

200,0

Statsbygg – vedlikehold og rehabilitering, herunder av fengsler

130,0

Tilskudd nasjonale kulturbygg

64,0

Tilskudd til vedlikehold av kulturhistoriske bygninger

57,0

Vedlikehold av fyrstasjoner og fjerning av eierløse   blåskjellanlegg

50,0

Forsering av kartleggings- og flomsikringsprosjekter

45,0

Universitetsmuseet Universitetet i Bergen

40,0

Utbedring av stormskader på fiskerihavner Vestlandet/Nord-Norge

38,0

Oppgradering av universitetsbygg

30,0

Nytt museumsmagasin ved Norsk Oljemuseum

30,0

Regionale forskningsfond (Agder, Vestlandet)

19,0

Stiftelsen Arkivet i Kristiansand

15,0

Norwegian Pumps and Pipes, teknologioverføring fra olje- og gass   til helsesektoren

5,0

Næring og innovasjon

941,5

Vedlikehold Sjøforsvaret

301,5

Vedlikehold og oppgradering av forskningsfartøy

100,0

Etablerertilskudd

100,0

Miljøteknologiordningen

100,0

DEMO 2020

100,0

Rekrutteringsstillinger forskning

50,0

Presåkornfond

50,0

Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)

50,0

Forny 2020

50,0

Istandsetting av verneverdige fartøyer

40,0

Tiltaksplasser

589,0

Tiltaksplasser for ledige

589,0

Sum tiltakspakke

4   048,5

 

Med hilsen

Siv Jensen