Stemmerett for 16-åringer gir ikke økt valgdeltakelse

Valgdeltakelse og politiske preferanser hos 16- og 17-åringer er i stor grad lik de vi finner hos voksne velgere. Det viser en forskningsrapport fra Institutt for samfunnsforskning, Rokkansenteret og Universitetet i Bergen. Det er heller ikke indikasjoner på at 16- og 17-åringer som får stemmerett deltar mer i valg senere i livet.

Ved kommunestyrevalget i 2015 ble det i 20 kommuner gjennomført forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år. Evalueringsresultatene ble offentliggjort i dag.

Ifølge rapporten er det ikke indikasjoner på at de som får stemmerett i en alder av 16 eller 17 år etablerer en vane med å stemme som gjør at deres tilbøyelighet til å delta senere i livet øker. Resultatene tyder derfor ikke på at senket stemmerettsalder vil ha en positiv effekt på valgdeltakelsen på lenger sikt.

– Evalueringsresultatene gir oss nyttig kunnskap om ungdom og politisk deltakelse. Vi skal nå studere resultatene for å ta stilling til hvordan vi best kan følge opp forsøket, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.  

Rapporten viser også at det er små forskjeller i politiske preferanser mellom ungdom og voksne. Ungdommenes stemmer fordeler seg på de politiske partiene omtrent som i den voksne befolkningen.

Når stemmerettsalderen senkes synes den politiske representasjonen av unge å øke. Det ble valgt inn flere unge kommunestyrerepresentanter i kommunene med forsøk med senket stemmerettsalder.  

– Levende lokaldemokrati er viktig, men det kommer ikke av seg selv. Derfor er vi opptatt av å engasjere og involvere nye generasjoner av velgere, sier Jan Tore Sanner.

Rapporten viser at hvordan kommunene legger opp arbeidet før valget også kan bety noe for oppslutning og interesse blant unge velgere. Bred prosjektorganisering og gode samarbeidsrelasjoner mellom kommune, skole og politikere samt ungdomsinvolvering er forhold som bør være til stede for å styrke ungdommens kunnskap om og involvering i demokratiet.

Stemmerettsforsøket er evaluert av Institutt for Samfunnsforskning (ISF), Rokkansenteret og Universitetet i Bergen. Johannes Bergh har vært prosjektleder.

 

Rapportene:

Johannes Bergh (red.) "Hva skjer når 16-åringer får lov til å stemme? Resultater fra evalueringene av to forsøk med nedsatt stemmerettsalder"

Marte Winsvold og Guro Ødegård: "Fra medvirkning til makt"

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen