Sterk økning i gode prosjekter for Marco Polo

EUs støtteordning for mer miljøvennlig godstransport, Marco Polo-programmet, kan vise til gode resultater i 2009, med en sterk økning i gode prosjekter sammenlignet med året før. Norske bedrifter kan også søke om prosjektstøtte. Nylig ble programmets prioriteringer for 2010 presentert. Rådgiver for energi og samferdsel Jonas M. Helseth rapporterer.

Europakommisjonen og det programansvarlige byrået Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) (EUs byrå for konkurransekraft og innovasjon) arrangerte 10. februar den tredje informasjonsdagen om EUs Marco Polo-program. Her ble prioriteringene for programmet i 2010 samt eksempler på vellykkede prosjekter presentert. De presentasjonene som er tilgjengelige på nettet ligger i lenke på vedkommendes navn.

Kommisjonen presenterte dessuten sin nye one-stop-shop for finansieringsmuligheter for Motorways of the Sea-prosjekter. ’Motorveier til sjøs’ er en del av det transeuropeiske transportnettverket som skal utvikle nye transportkorridorer samt bidra til å få mer transport over fra vei til sjø/skipstrafikk.

Sterk økning i gode prosjekter

Jean-Eric Paquet, leder for enheten internasjonal transport og TEN-T (det transeuropeiske transportnettverket) i DG MOVE (Europakommisjonens generaldirektorat for mobilitet og transport) åpnet konferansen. Han bekreftet at Marco Polo-programmet kan vise til gode resultater i 2009, med en sterk økning i gode prosjekter fra året før. Det er et godt signal for Kommisjonen.

Nytt i 2010 er:

 • dobling av finansiering per km (€1 - €2)
 • fokus på ko-modalitet, det vil si å få transport bort fra veiene eller kombinere veitransport med mer miljøvennlige former for transport, som jernbane og skip. Bedre modal balanse vil spille en sentral rolle også i ny hvitbok for transport til 2020
 • Motorways of the Sea (MoS) og elve-/kanaltransport er spesielt prioriterte områder i 2010, med henholdsvis rundt 10 og 20 prosent av midlene reservert

Patrick Lambert, direktør i EACI, pekte på at det i den nye Marco Polo-filmen (som Lambert viste), ble gitt gode eksempler på fordeler ved å få langdistansetransport over på skip fra trailere; mellom Bilbao i Spania og Zeebrugge i Belgia for å unngå lastebiltrafikk gjennom Pyreneene; og Genova-Athen for å unngå Vest-Balkan. I filmen ble det argumentert med at stadig strengere hviletidsbestemmelser for yrkessjåfører bidrar til å øke nytteeffekten i å bruke skipstransport fremfor lastebiler når distansene blir lange.

Lambert supplerte Paquet på hva som er nytt av 2010:

 • mulig for et enkeltstående selskap å søke
 • lavere volumkrav for å kunne søke
 • forenklet søknadsprosedyre

Norske bedrifter kan få støtte

Under møtet ble det også gitt en kort presentasjon fra EACI (Executive Agency for Competitiveness and Innovation) om hvordan man skal mestre søknadsprosessen for støtte under Marco Polo-programmet. Se hele presentasjonen her. Norske bedrifter kan også søke om prosjektstøtte.

Nylig fikk Posten Norge AS (ved Bring Logistics AS) og rederiet Sea-Cargo AS prosjektstøtte fra Marco Polo-programmet. Postens prosjekt gjelder etablering av et nytt togtilbud for frakt av fersk fisk mellom Norge og de europeiske markedene i Benelux-landene og Nord-Frankrike. Dette prosjektet ble rangert som det beste av totalt 70 søknader fra hele Europa (les mer her). Neste utlysning blir offentliggjort i mars, og fristen for å søke om prosjektstøtte er i slutten av mai.

Du kan lese mer om Marco Polo-programmet og få utfyllende informasjon om blant annet utarbeidelse av søknad samt utlysningen for 2010 på Samferdselsdepartementets hjemmesider.

 

Skal bli enklere å finne midler til finansiering

Professor Luis Valente de Oliveira, koordinator for Motorways of the Sea (MoS) benyttet anledningen til å presentere Kommisjonens nye one-stop-shop for MoS, som skal gjøre det enklere for operatører å finne midler til å finansiere slike prosjekter. Professoren pekte videre på fire hovedpunkter som han gjerne så for seg at midlene bidrar til å forbedre/fasilitere:

 1. Reisen (skipet) – Det europeiske byrå for sjøfartssikkerhet (EMSA) i Lisboa har utviklet verktøy som har gitt store forbedringer her, også hva gjelder miljø og oppsporing av utslipp
 2. Toll-/helse-/havnemyndigheter – harmonisering og forenkling
 3. Såkalte ’Hinterlandforbindelser’ (eksempelvis jernbaneforbindelser til havner). I noen tilfeller er det lite som skal til, for eksempel en tunnel som i Gøteborg, mens i andre tilfeller er det store investeringer i strekking av jernbane til havner som må til, både på grunn av baneleggingen selv og at denne må foregå i tettbygde strøk
 4. LNG (flytende naturgass) foreslås som mulig miljøvennlig alternativ som skipsdrivstoff

Morten Jensen, TEN-T Executive Agency (overtok for avdelingsleder i det utøvende byrået for TEN-T, Chris North, i sistnevntes fravær) supplerte med å begrunne Kommisjonens beslutning om å prioritere Motorways of the Sea spesielt: Den økonomiske krisen har påført den maritime shippingbransjen stor skade.

 • Budsjettet for TEN-T MoS (dette dreier seg om TEN-T-budsjettet, ikke Marco Polo) for 2010 er på €85 mill og utlysningene publiseres i mai. Nye utlysninger kommer i 2011, 2013 og 2015
 • Markedsanalyse er svært viktig for gode søknader. Konkurranseaspektet likeledes, og ikke minst en god kost/nytte-vurdering. Dessuten er Motorways of the Sea (MoS) en del av det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T), og søkere minnes om å ikke neglisjere korridoraspektet
 • MoS one-stop helpdesk er der for å bistå og klargjøre hvilke instrumenter som er de beste (Marco Polo, TEN-T etc.) samt hvor det er fornuftig å søke, for å unngå misforståelser og i verste fall avvise søknader som i utgangspunktet er gode

Prosjekt Bilbao-Tilbury-Rotterdam

Marc Copsey, administrerende direktør for avdelingen Inter European Trades i shippingselskapet MacAndrews, presenterte prosjektet Bilbao-Tilbury-Rotterdam – et prosjekt der varefrakten omfatter både matvarer, dekk og elektronikk. Copsey sa at Marco Polo hadde gjort prosjektet mulig. ’Block trains’ (systemtog) går fra Madrid og andre steder på den iberiske halvøy til Bilbao. Deretter fraktes kontainerne videre med skip til Tilbury/Rotterdam. Prosjektet forløp svært vanskelig i startperioden, særlig på grunn av finanskrisen som utsatte innføringen av fartøy nummer to. Det kan være en svært tung jobb å overbevise bedriftene om modalt skifte, men når det først har skjedd så skapes det et stabilt bedriftsgrunnlag, understreket Copsey.

I juli 2010 utløper støtten fra Marco Polo, men prosjektet går, ifølge Copsey, nå mot en stabil fase og det forventes videreføring uten støtte.

Patrick Vankerckhoven, avdelingsleder i EACI, snakket om minstekrav for volum for elve-/kanaltransport. Disse ble kraftig senket fordi selskap som driver i bransjen er altfor små for å kunne klare volum i den størrelsesordenen som lå til grunn tidligere. Det er ingen spesifikke prioriteringer i Kommisjonens arbeidsprogram for 2010 utover det som ble nevnt angående maritim transport. Med andre ord er det ingen spesifikt prioriterte prosjekter innenfor eksempelvis jernbane.

Til toppen