Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om reindriftssamisk kultur og tradisjonell næringsdrift

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nancy P. Anti (Sp) om statsråden mener at det er opp til departementet ensidig å vurdere om et tiltak er en inngripen i, eller en trussel for, den reindriftssamiske kulturen og tradisjonelle næringsdrift.

Skriftlig svar på spm nr 1856  fra stortingsrepresentant Nancy P. Anti

Stortingsrepresentant Nancy P. Anti har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til landbruks- og matministeren: 

"Mener statsråden at det er opp til departementet ensidig å vurdere om et tiltak er en inngripen i, eller en trussel for, den reindriftssamiske kulturen og tradisjonelle næringsdrift?"

I begrunnelsen vises det til samenes rett til selvbestemmelse, og om jeg har vurdert hvordan en statlig tvungen individmerking står seg mot en slik rett, jf. tidligere spørsmål fra representanten Geir Iversen.

Retten til selvbestemmelse i saker som berører både samene og samfunnet de er en del av, kan gjennomføres ved konsultasjoner. I Norge er konsultasjonsplikten implementert gjennom prosedyrene for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget, i tråd med ILO-konvensjon nr. 169. Sametinget og andre berørte samiske interesser vil da ha rett til konsultasjoner med formål om å oppnå enighet.

Reindriftspolitikken er et politikkområde som både berører reindriftsnæringen, men også andre interesser i samfunnet, som for eksempel miljø og andre rettighetshavere til beiteområdene. Individmerking av rein kan også ha betydning for avlsarbeid, sporbarhet og omsetning av reinkjøtt, rovvilterstatning, reintelling og effektivitet i slakteri.  Det er derfor viktig og nødvendig at man tar hensyn til alle disse interessene i politikkutformingen.

Vi mener at vi gjennom forslag til endringer i reindriftsloven som grunnlag for Stortingets behandling og vedtak, har fulgt retningslinjene for konsultasjoner, blant annet at vi har involvert samiske interesser på et svært tidlig tidspunkt, samt prøvd å oppnå enighet.

Jeg finner det ikke hensiktsmessig å gjengi resultatene av denne konsultasjonsprosessen i dette svaret, men vil henvise til omtalen i Prop. 90 L (2018-2019) Endringer i reindriftsloven (tilgjengeliggjøring av reintall og oblitatorisk individmerking).

Videre vil jeg vise til Meld. St. 32 (2016-2017) og behandlingen av denne. Som kjent er forslagene til endring i reindriftsloven en del av oppfølgingen av denne meldingen.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen