Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om støtte til gårdsbaserte og sentrale biogassanlegg

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (Sp) om søknader og innvilget støtte til gårdsbaserte og sentrale biogassanlegg.

Svar på spm. nr. 844 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand  - Vedr. søknader og innvilget støtte til gårdsbaserte og sentrale biogassanlegg

Det vises til spørsmål nr. 844 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand. Representanten Strand stiller følgende spørsmål:

"Det er store investeringsbehov knytta til gårdsbaserte biogassanlegg og ulike barrierer knyttet til leveranse til sentrale biogassanlegg, noe som begrenser utbygging. Det er et mål at 20 pst. av husdyrgjødsla blir brukt til å produsere biogass i 2030, men da må det bygges ut flere anlegg. Hvor mye er det søkt og innvilget støtte til av slike prosjekt i 2019 og 2020?"

Levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg er ett av flere tiltak som kan bidra til at klimagassutslippene fra jordbruket reduseres, dette viser også rapporten Klimakur 2030.

Det ble etablert en tilskuddsordning for formålet over jordbruksavtalen i 2012, med virkning fra 2013. For søknadsomgangen 2019 (leveranseår 2018) var 4,7 mill. kroner tilgjengelig til ordningen. Ved denne søknadsomgangen søkte 35 foretak om et beløp på til sammen 4,16 mill. kroner. 30 av foretakene leverte husdyrgjødsel til Greve Biogassanlegg og ett foretak leverte til Romerike Biogassanlegg. De resterende fire søkere brukte husdyrgjødsla i eget anlegg. For søknadsomgangen 2020 (leveranseår 2019) er 5,6 mill. kroner tilgjengelig til ordningen. Avsatte midler i jordbruksoppgjøret til søknadsomgangen 2020 er 5 mill. kroner. Resterende 0,6 mill. kroner er udisponerte midler fra 2019 overført til 2020.

Søknadsfrist for årets søknadsomgang er 20. februar. Dette innebærer at søknadene ikke vil foreligge før i slutten av februar 2020. Prognoser viser at det er grunn til å anta at omfanget vil øke fra 2019 til 2020, både med antall søknader og beløp per søknad. Tabellen under viser oppslutning til ordningen i perioden 2013-2018. 

Tabell 1. Mengder husdyrgjødsel i tonn levert til biogassproduksjon og utbetalt tilskudd i kroner i perioden 2013 - 2018

Leveranseår

Greve Biogass

Gårds-anlegg

Andre anlegg

Tonn husdyrgjødsel

Tilskudd kroner

2013

0

3 178

0

3 178

166 953

2014

0

2 926

0

2 926

153 679

2015

15 003

7 512

0

22 515

1 182 625

2016

54 442

5 583

1 598

61 623

3 163 033

2017

63 600

6 989

43

70 632

3 600 663

2018

62 015

6 819

53

68 887

4 160 943

En evaluering av tilskuddsordningen i 2019 konkluderte med at tilskuddsordningen har bidratt positivt til det overordnede målet om å øke leveranser av husdyrgjødsel til biogassproduksjon. Potensialet vil likevel i liten grad kunne utløses før det enten skjer en teknologiutvikling for gårdsanlegg, eller at flere nye eller eksisterende sentraliserte biogassanlegg velger å ta imot husdyrgjødsel.

I Jordbruksoppgjøret 2019 så man behovet for å se nærmere på innretning av tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg. Det var ønskelig å se på hvordan eksisterende og ev. nye virkemidler kan bidra til økt utnyttelse av husdyrgjødsel i biogassproduksjon. Det er derfor nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, Innovasjon Norge, Enova, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Arbeidsgruppen skal vurdere de viktigste barrierene for økt utnyttelse av husdyrgjødsel til biogassproduksjon, samt kartlegge konkrete løsninger for at flere eksisterende sambehandlingsanlegg tar imot husdyrgjødsel, og for at det etableres flere gårdsbaserte biogassanlegg. Det er også nedsatt en referansegruppe med representanter fra forskning, verdikjeden og utvalgte biogassanlegg. Arbeidsgruppen skal levere sin endelige rapport 14. februar 2020.

Jeg ser fram til å motta arbeidsgruppas vurderinger og anbefalinger. Dette vil bli et nyttig underlag i forberedelsene til jordbruksforhandlingene denne våren.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen