Svar på spørsmål om bistandsbudsjettet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Åsmund Aukrust (Ap) om regjeringen har fulgt opp Stortingets vedtak om å avsette en prosent av Bruttonasjonalinntekt (BNI) til bistand i de årlige budsjetter.

Skriftlig spørsmål nr. 239 (2017-2018).
Datert 10.11.2017

Fra representanten Åsmund Aukrust (Ap):
19. desember gjorde Stortinget under behandlingen av utenriksbudsjettet følgende vedtak; «Stortinget ber regjeringen avsette 1 pst. av BNI til bistand i de årlige budsjetter.» Har regjeringa fulgt opp Stortingets vedtak?

Utenriksministerens svar:
I Prop. 1 S for 2018 for Utenriksdepartementet la regjeringen fram forslag til et bistandsbudsjett på 35 137,507 millioner kroner. Dette er en økning på om lag 1 292,833 millioner kroner fra saldert budsjett 2017. Bistandsbudsjettet er offensivt og støtter opp under bærekraftsmålene.

Regjeringens forslag til bistandsbudsjett utgjør om lag en prosent av BNI-anslaget for 2018, og helt nøyaktig 0,990 prosent av forventet BNI for 2018. Regjeringen mener med dette at Stortingets vedtak er fulgt opp.

I regjeringens forslag for 2017 utgjorde bistandsbudsjettet 0,995 prosent, tilsvarende en prosent av forventet BNI. Dette nivået lå fast i perioden 2012 til 2015, mens saldert bistandsbudsjett i 2016 utgjorde 1,11 prosent av forventet BNI, som følge av flyktningstrømmen høsten 2015.

Differansen mellom 0,990 prosent og 0,995 prosent av BNI-anslaget for 2018 utgjør 177 millioner kroner.

Til toppen