Svar på spørsmål om informasjonsstøtte til frivillige organisasjoner

Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Trine Skei Grande (V) om hvilke kriterier utenriksministeren vil legge til grunn for endringer i informasjonsstøtten til frivillige organisasjoner.

Skriftlig spørsmål nr. 963 (2013-2014).
Datert 17.06.2014

Fra representanten Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren: 
Hvilke kriterier vil utenriksministeren legge til grunn for en eventuell endring i informasjonsstøtten til frivillige organisasjoner over kap.160 post 71 i statsbudsjettet, og på hvilken måte vil sivilsamfunnet bli inkludert i en slik prosess? 

Utenriksministerens svar:
Daværende regjering tok i 2013 initiativ til en uavhengig gjennomgang av informasjonsstøtten. Det er denne gjennomgangen som ligger til grunn for at jeg nå vurderer innretningen på informasjonsstøtten. 

Gjennomgangen viste at midlene spres på mange organisasjoner, og at organisasjonene i for liten grad når ut til store deler av befolkningen, slik meningen med støtten er. Den stilte også spørsmål ved hvorvidt dette var en hensiktsmessig og effektiv bruk av midlene. 

Videre viste gjennomgangen at mange av organisasjonene som får informasjonsstøtte også mottar betydelige midler gjennom andre ordninger som Utenriksdepartementet administrerer. Færre avtaler vil kunne gi mindre byråkrati, bedre oversikt og enklere forvaltning. 

Norske frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle i utviklingsarbeid, også når det gjelder å spre informasjon og bidra til debatt. Jeg er opptatt av at informasjonsstøtte skal tildeles på grunnlag av tydelige kriterier og objektive, faglige vurderinger. Målet må være at bistandsmidlene brukes effektivt og bidrar til å nå de målene som er satt. Det er viktig at ordninger som har vart over tid blir gjennomgått og justert for å gi best mulig resultater. Jeg tar sikte på å konkludere gjennomgangen av informasjonsstøtten i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2015.

Til toppen