Tale på LVKs landsmøte

Statssekretær Tony C. Tiller holdt dette innlegget på det digitale landsmøtet til Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) 11. november 2020.

Kjære alle sammen!

Tusen takk for invitasjonen! Det er en stor glede å delta her. Dere i LVK er jo vertskapskommunene for selve ryggraden i norsk kraftproduksjon: vannkraften. Det er en svært viktig vertskapsrolle.   

Jeg heter altså Tony Christian Tiller og har vært statssekretær i Olje- og energidepartementet siden mars i år.

Jeg skal hilse så mye til dere alle fra statsråden, hun skulle gjerne snakket til dere selv, men er dessverre opptatt med andre oppgaver i dag.

*****

Vi har kommet oss bra igjennom et dramatisk halvår siden korona-pandemien plutselig endret både samfunnet og hverdagen vår radikalt i mars.

La meg i den forbindelse rette en stor takk til dere ute i kommunene: Sammen klarer vi å holde hjulene i gang gjennom en stor krise. Det er jeg sikker på at vi vil fortsette å gjøre også utover høsten. For dette, ser vi nå, er ikke over ennå.

Vi er nå midt oppe i en spennende høst – også politisk. Regjeringen la i oktober frem forslaget til statsbudsjett. Vårt viktigste budskap der at vi må skape mer og inkludere flere.

*****

Først litt om det store bildet.

Klimagassutslippene i verden må ned, og vi må derfor legge til rette for energiomlegging.

Elektrifisering blir viktig her. Vi har ledet an i elbilrevolusjonen, og nå kommer bussene, varebilene og etter hvert kanskje også lastebilene over på strøm.

Dette kan vi takke tilgangen på ren og billig energi i Norge for. Men dette stiller store krav til fremtidens kraftproduksjon og strømnett.  

Vi skal gjøre det vi kan fra regjeringens side for å legge til rette for en god utvikling.

Vi bruker elektrisitet til stadig flere formål. Kraft-fra-land til olje- og gassvirksomheten krever også mye av både strømproduksjon og strømnettet vårt.

Som ett av veldig få land i verden har Norge overskudd på fornybar kraft. Det ligger til rette for at vi kan ta kraften i bruk til mange gode formål.  

Vindkraft har blitt en større del av kraftsystemet vårt de siste årene og utgjør snart ti prosent av kraftforsyningen. Vi er inne i en periode hvor det bygges mye vindkraft.

Men vindkraften berører mange interesser og skaper derfor debatt. Derfor er behandlingen av vindkraftmeldingen i Stortinget veldig viktig for veien videre.

*****

Så er det vannkrafta.

Ryggraden i energisystemet vårt. Dere er naturligvis opptatt av rammebetingelsene for vannkrafta, både den vi har, og den vi skal bygge i fremtiden.

Jeg er svært stolt over at vi i statsbudsjettet presenterte den største endringen av kraftskatten vi har sett på 15 år.

Det er av stor betydning for kraftsystemet vårt at den eksisterende vannkraften opprettholdes og videreutvikles. 

Regjeringen har foreslått en skatteendring – en kontantstrømskatt – som legger til rette for lønnsomme investeringer i vannkraft.  

Kort sagt betyr endringen at investeringskostnader kan utgiftsføres umiddelbart.

Fornybarnæringen har pekt på at dagens grunnrentebeskatning hindrer investeringer fordi friinntektsrenten er for lav.

Med en kontantstrømskatt vil hele diskusjonen om friinntekt falle bort, fordi selskapene kan utgiftsføre hele investeringskostnaden umiddelbart.

En kontantstrømskatt vil gi bransjen en betydelig likviditetsboost.

Jeg vil også understreke at vi vektlegger vannkraftens spesielle egenskaper når vi har nye saker til behandling.

Evnen til å produsere når vi trenger det, gir verdi som må vektes mot eventuelle ulemper.

Arbeidet med revisjoner vet jeg at dere i vertskommunene er svært opptatt av. Her er det viktig å finne en god balanse mellom miljømessige hensyn og hensynet til kraftproduksjon.

For å oppsummere:

Regjeringen skal fremover legge til rette for fortsatt verdiskaping i kraftsektoren, ved å sikre gode rammebetingelser, men også med solid satsing på grønn omstilling. Som jeg sa innledningsvis: Vi må skape mer.

Utbygging av fornybar kraftproduksjon skal både være lønnsom for samfunnet, og den skal være bærekraftig.

Vi må forvalte energi- og naturressursene våre slik at det også kommer fremtidige generasjoner til gode.

Jeg ønsker dere lykke til med resten av landsmøtet!