Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tillatelse til bygging av Godfarfoss kraftverk

Godfarfoss Kraft AS er i dag gitt tillatelse til bygging av Godfarfoss kraftverk i øvre del av Numedalslågen. Årlig produksjon fra kraftverket vil bli om lag 56 gigawattimer (GWh/år), tilsvarende årsforbruket til 2 800 husholdninger.

Utbyggingsstrekningen er en del av Dagalivassdraget i Numedalslågen og Godfarfossen skal utnyttes i det planlagte kraftverket. Ovenfor den aktuelle strekningen er Dagalivassdraget vernet mot vassdragsutbygging. Godfarfoss Kraft AS er eid av EB Kraftproduksjon AS og Nore og Uvdal og Hol kommuner.

- Godfarfoss er planlagt som et rent elvekraftverk som skal utnytte det tilsiget som til enhver tid er tilgjengelig. Det er positivt at kommunene er med på eiersiden og at utbyggingen har bred lokal oppslutning, sier Olje- og energiminister Tord Lien. Vi legger vekt på at området er preget av tidligere inngrep. De negative konsekvensene for natur, landskap og miljø er mindre enn fordelene av den nye fornybare kraften som denne utbyggingen medfører, fortsetter Lien.

Den største landskapsmessige konsekvensen av utbyggingen blir redusert vannføring i denne delen av vassdraget. Store smelteflommer vil fortsatt sørge for høye vannføringer på den berørte strekningen om våren og tidlig på sommeren. Fossen vil derfor også etter utbyggingen fremstå som et betydelig element i landskapet i disse periodene. Det pålegges helårlig minstevannføring av hensyn til berørte miljøverdier, og utbyggingen medfører ikke oppdemminger eller reguleringsmagasin.

Godfarfoss Kraft AS har fått tillatelse til nettilknytning med jordkabel til Statnetts reaktoranlegg på Dagali. Dette nettilknytningsalternativet vil medføre minimale miljøkonsekvenser. 

Til toppen