Tilsynsrapport om dyrevelferd for kalver

I 2016 gjennomførte Mattilsynet et nasjonalt tilsynsprosjekt om kalvens velferd i dyrehold med melkeproduksjon. Det ble ført tilsyn med kalv i 10 prosent av alle storfehold som hadde slik produksjon.

I 62 prosent av dyreholdene ble det ikke avdekket regelbrudd. Der det ble påvist regelbrudd var det som oftest bare ett sjekkpunkt som ikke var i samsvar med regelverket. Kun fire ganger ble det avdekket så alvorlige regelbrudd av det ble gitt pålegg om å iverksette tiltak straks.

Selv om dyrevelferden er tilfredsstillende i mange dyrehold, mener Mattilsynet det er rom for forbedring. Særlig kan oppstallingsforholdene bli bedre. Mattilsynet peker også på at nok råmelk, nok fôr av god nok kvalitet og tilgang til rent drikkevann, er helt grunnleggende for kalvens helse og velferd.

Foring av kalver.
Foring av kalver. Foto: Karin Østigård/Fylkesmannen i Hedmark
Til toppen