Utlysning av midler til oppfølging av Handlingsplan plantevernmidler for 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Arbeidet med å utarbeide en ny Handlingsplan på plantevernmiddelområdet for perioden 2016 - 2020, er i sluttfasen. For 2016 er det avsatt 9 millioner kroner til oppfølging av ny Handlingsplan over jordbruksavtalen, kap. 1150. 77.15 (jf. Prop. 127 S (2014-2015). Inntil 1.5 millioner kroner kan benyttes til styrking av datagrunnlaget for plantevernmidler som kan være aktuelle å benytte i småkulturer.

Formålet med handlingsplanen er å redusere risikoen ved bruk av plantevernmidler og redusere avhengigheten av kjemiske plantevernmidler. 

Prosjektsøknader knyttet til gjennomføring av følgende tiltak vil prioriteres:

  • Videreutvikling av "Varsling innen planteskadegjørere" (VIPS) ved NIBIO.
  • Integrert plantevern - herunder utvikling, utprøving og informasjon om tiltak innen integrert plantevern.
  • Videre utvikling av nettbaserte kurs for gjennomføring av autorisasjonskurset for kjøp og bruk av plantevernmidler ved Mattilsynet.
  • Informasjonsmateriell om egentesting av sprøyter.
  • Styrking av datagrunnlaget for plantevernmidler som kan være aktuelle å bruke i småkulturer.
  • Informasjon og veiledning til bønder for å redusere bruken av plantevernmidler og bruk av integrerte tiltak.
  • Utarbeidelse av informasjonsmateriell til eiere av veksthus om behandling av organisk avfall.

Søknadsfrist er 26. januar 2016.

Søknad om midler sendes Landbruks- og matdepartementet per brevpost eller per e-post (potmottak@lmd.dep.no).

Søknaden må inneholde beskrivelse av prosjektet, kostnader og opplysninger om prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere. Det kan bare søkes om midler for 2016, det vil si at det ikke kan søkes om flerårige prosjekter. 

En arbeidsgruppe med representanter fra avtalepartene vil vurdere søknadene og gi sin anbefaling til Landbruks- og matdepartementet.