Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utvidet rett til nemndmøtebehandling i Utlendingsnemnda for konvertitter

I en ny høring foreslår regjeringen at asylsøkere som frykter forfølgelse fordi de har skiftet religion, skal få sterkere rett til å få møte personlig i Utlendingsnemnda under klagebehandlingen enn det de har i dag.

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt et forslag til nye forskriftsregler på høring.

– Høringsforslaget er en oppfølging av Granavolden-plattformens punkt om å styrke retten til nemndmøtebehandling mv. i saker som gjelder troverdigheten ved en konvertering, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

I de tilfellene hvor troverdigheten ved utlendingens konvertering står sentralt, byr sakene ofte på særskilte bevismessige utfordringer.

– Asylsøkere som har konvertert er ofte tett knyttet til menigheter i Norge som føler et særskilt ansvar i sakene. Det er viktig for tilliten til myndighetenes praksis og vurderinger å styrke retten til nemndmøtebehandling i disse sakene, sier Mæland.

Konkret innebærer det nye forslaget at det skal gis rett til nemndmøtebehanding i asylsaker hvor ett av vurderingstemaene er troverdigheten av anførsler om skifte av religion, med mindre særlige grunner taler imot det. Det gis også en tydeligere rett enn i dag til å føre vitner i denne typen saker.

Høring om behandling av saker om konvertering i Utlendingsnemnda