Vil ha strategi for bekjempelse av vold mot kvinner

EU-landenes arbeids- og sosialministre ber Kommisjonen utvikle en europeisk strategi for forebygging og bekjempelser av vold mot kvinner. Tiltakene det er snakk om er blant annet felles europeiske telefonnummer for voldsofre og et europeisk observatorium som skal produserer statistikk og informasjon som skal underbygge politikkutvikling og tiltak på området. Les mer i denne rapporten fra Petter Sørlien.

EU`s ministerråd – Arbeids- og sosialrådet (EPSCO) vedtok en serie konklusjoner for bekjempelse av vold mot kvinner under sitt møte i Brussel 8.-9. mars. EU-delegasjonens Petter Sørlien oppsummerer:

 

Bakgrunn

Å utrydde kjønnsrelatert vold og menneskehandel har vært en av hovedprioriteringene for Europakommisjonens veikart for likestilling mellom kvinner og menn (2006-2010). Vold mot kvinner er også ett av de kritiske områdene i FNs handlingsprogram for Beijing-plattformen. Kommisjonen inkluderer også ”verdighet, integritet og opphør av kjønnsrelatert vold” i prinsippene for EU`s nye kvinnecharter.

 

”Bekjempelse av vold mot kvinner” er en av merkesakene for Spanias EU-formannskap, og forventes også å stå sentralt når Spania, Belgia og Ungarn offentliggjør sitt 18 måneders program på EU`s uformelle likestillingsministermøte i Valencia 26. mars.

 

”Bekjempelse av vold mot kvinner” – er også et av flaggskipene til Kommisjonens visepresident Viviane Reding, som også er kommissær for rettslige anliggender, grunnleggende rettigheter og medborgerskap.

 

Formål

I rådskonklusjonen oppfordrer Rådet Kommisjonen til å utvikle en europeisk strategi til forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner gjennom etablering av et sett av felles prinsipper og tiltak, herunder:

 

·         Fremme opprettelsen av et felles europeisk telefonnummer (hot-line), som vil kunne benyttes i medlemslandene for å tilby informasjon og hjelp til voldsofre;

 

·         Vurdere muligheten for standardisering av nasjonalt lovverk for bekjempelse av vold mot kvinner, basert på resultater fra en forestående gjennomførbarhetsstudie (Feasibility Study);

 

·         Etablering av et europeisk observatorium av vold mot kvinner, som skal bygge på eksisterende strukturer, som skal produsere kvalitetsdata, statistikk og informasjon til å underbygge politikkutvikling og tiltak på området.

 

Under diskusjonen i rådet var det blant ministrene bred enighet om å ta avstand fra alle former for voldsutøvelse mot kvinner, at dette var totalt uakseptabelt og ikke hørte hjemme i et sivilisert samfunn. Behovet for bedre kunnskapsgrunnlag i form av statistikk, koordinering og utveksling av gode erfaringer ble understreket.

 

Flere ministere fremhevet betydningen av forebyggende tiltak, så som styrket bevissthet om vold mot kvinner gjennom informasjonskampanjer, beskyttelse av ofrene og effektive sanksjonsmidler overfor gjerningsmennene. De mente også det er viktig å sikre kontinuitet mellom EU`s indre og ytre tiltak for bekjempelse av vold mot kvinner. Flere ministere tok derfor til orde for å forsette med å ta opp vold mot kvinner i EUs eksterne forbindelser og i internasjonale organisasjoner.

 

Selv om situasjon varier fra land til land og ikke er ensartet, erkjenner ministrene at de står overfor liknende utfordringer, herunder omfattende problemer knyttet til vold i nære relasjoner og store utfordringer når det gjelder grenseoverskridende menneskehandel. Dette taler for et tettere samarbeid mellom medlemslandene og Kommisjonen. Ministermøtet understreket videre at det er viktig å ta opp problemstillinger knyttet til kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og såkalte æresdrap.

Les konklusjonene fra Rådsmøtet Utryddelse av vold mot kvinner i den Europeiske Union her.

 

 

 

 

Til toppen