Vil ikke fase ut skattefordel på diesel

Europaparlamentet behandlet forslaget til nytt energiskattedirektiv i plenum 19. april. Flertall går mot Europakommisjonens forslag om at minstesatsen skal gjøres avhengig av produktets energiinnhold. Diesel har et høyere energiinnhold enn bensin og skal derfor ifølge forslaget beskattes relativt høyere. På andre punkter støtter Europaparlamentet forslaget. Finansråd Tor Lande rapporterer.

Europakommisjonen la fram sitt forslag til revidert energiskattedirektiv 13. april 2011. Forslaget er en revisjon av det gjeldende energiskattedirektivet.

Forslaget ønsker å synliggjøre EUs høye ambisjoner i energi- og klimapolitikken, og det foreslås blant annet å innføre en CO2-komponent og at minimumssatsen skal være avhengig av produktets energiinnhold. Se nærmere om forslaget her. Dette er et skatteforslag, og det kreves enstemmighet i Rådet.

Uenighet i Rådet
Diskusjonen under det polske og danske formannskapet har vist at det er stor uenighet i Rådet, slik at det ikke virker som det er mulig å oppnå enstemmighet slik forslaget nå ligger.

Europaparlamentet har på vanlig måte uttalerett i skattesaker og basert på en rapport fra Astrid Lulling (EPP(sentrum-høyre), Luxembourg) ble saken behandlet i plenum i Strasbourg 19. april 2012. Europaparlamentets votering inneholdt flere råd til Rådets arbeid. Europaparlamentet var forholdsvis splittet, og voteringen innebar at 374 stemte i favør av rådene, 217 imot og 73 avsto.

Beskatning av bensin og diesel
Det som er blitt mest omtalt er at Europaparlamentets flertall går imot Europakommisjonens forslag om at minstesatsen skal gjøres avhengig av produktets energiinnhold. Diesel har et høyere energiinnhold enn bensin og skal derfor etter forslaget beskattes relativt høyere enn bensin. Dette prinsippet går Europaparlamentets flertall imot. På andre punkter støtter Europaparlamentet Europakommisjonens forslag. Blant annet at det kan ilegges lavere eller ikke beskatning i landbruk/skogbruk, men dette må være knyttet til krav om energieffektivisering.

Den foreslåtte CO2-komponenten skal ikke gjelde på områder som er underlagt EUs system for utslippskvoter. Europaparlamentet mener at gjeldende mulighet for lavere satser for husholdninger og ideell sektor skal fases ut. Pressemeldingen fra Europaparlamentet finnes her.

Skattekommissær Semetas kommentarer
Skattekommissær Algirdas Semeta var positiv til Europaparlamentets støtte til å innføre et CO2-element, men ikke til at forslaget om drivstoff ikke blir fulgt opp. Semetas reaksjon kan leses her.

Under det danske formannskapet har behandlingen av dette direktivforslaget høy prioritet. Det gjenstår å se om Europaparlamentets innspill vil skape en ny dynamikk i rådsbehandlingen av denne saken, som så langt har vært preget av stor uenighet mellom medlemslandene.

Til toppen