Vil markere fotavtrykk

Norge kan gi tidlige innspill med norske posisjoner i EUs lovgivningsprosesser. I 2012 er det stor aktivitet på transportområdet i EU og saker på områder som kollektivtrafikk, veitrafikk, luftfart og miljø vil ha innvirkning på Norge gjennom EØS-avtalen. - Handlingsrommet for innspill bør utnyttes, sier Olav Grimsbo som er transportråd ved EU-delegasjonen.

Mer enn 30 transportpolitiske initiativ som er under behandling eller vil bli presentert av Europakommisjonen i 2012 er antatt EØS-relevante av transportråden. De behandles i ordinær lovgivningsprosess mellom Rådet og Europaparlamentet og er åpne for innspill og medvirkning, også fra Norge. Flere høringer pågår og Europakommisjonen varsler flere initiativ - både lovsaker og policydokumenter - i annet halvår. Jernbanepolitikk, lufthavnpolitikk og infrastrukturpolitikk er de viktigste områdene.

Benytte tidsvindu for innspill
Olav Grimsbo har utarbeidet en oversikt over lovforslag fra Europakommisjonen som er under behandling i Rådet og Europaparlamentet i første halvår 2012 og som er relevante for Norge gjennom EØS-avtalen.

- Det er viktig å være observant på de tidsvinduene som finnes for innspill og fremme raske posisjoner når Europakommisjonen kommer med forslag til nye regelverk som får innvirkning på Norge, sier Grimsbo.   

For å lette medvirkningsarbeidet inneholder oversikten en oppdatering av sakene, status i behandlingsprosessen, forventet framdrift samt lenker til viktige dokumenter.

- Dersom vi markerer norske fotavtrykk tidlig i prosessen, vil det styrke vår posisjon når et regelverk senere skal inn i EØS-avtalen, forklarer transportråden. Han mener at det kan være lettere å oppnå forståelse for behovet for norske tilpasninger dersom vi kan vise til tidlige innspill i saken.   

Vidtrekkende konsekvenser
- Både når det gjelder generelle policydokumenter og konkrete regleverk bør betydningen for Norge vurderes i et bredt perspektiv, mener Grimsbo. I tillegg til virkninger på norsk territorium, bør man også vurdere mulige virkninger i andre deler av det indre markedet.

Han viser her som eksempel til den såkalte Lufthavnpakkens forslag om auksjonering av tidsluker på flyplassene. Det kan bli økonomisk krevende for norske interesser å få gode landingstider på de mest travle tidspunktene på overfylte lufthavner i Europa, mens knapphet på tidsluker ikke er noe særlig problem i Norge.

Favner hele samferdselsfeltet
Av de 30 EØS-relevante initiativene er ”Jernbanepakke 4”, med blant annet forslag til fullføring av markedsåpning og konkurranse i jernbanesektoren, en av de viktigste varslede lovsakene som kommer fra Europakommisjonen i tida framover. Det ventes dessuten forslag til revisjon av regelverket om kjøretøyers vekter og dimensjoner, samt styrking av flypassasjerers rettigheter. Et viktig policydokument om prising av miljøkostnader i alle trafikkslag er også ventet.

- Det blir interessant å se hvordan Kommisjonen vil behandle miljøkostnader knyttet til den moderne personbilismen. Personbilpolitikken har tradisjonelt vært et nasjonalt anliggende. Med økende grensekryssende personbiltrafikk, kan EU i framtida få større innflytelse på bruk av virkemidler for å redusere miljøkonsekvensene av bilbruk, sier Grimsbo.

Flere utfordringer, ofte med politiske skillelinjer, går igjen på tvers av alle sakene. Det er bred oppslutning om fortsatt liberalisering og utbygging av et felles transportområde i EU, men det ønskes også bedre balanse mellom mobilitet og miljø.

Transportsakene i EU i 2012 av relevans for Norge dekker store deler av samferdselsfeltet og berører både kollektivtrafikk, veitrafikk, luftfart, miljøhensyn og horisontale spørsmål.  

Til toppen