Wara vil utvide forbudet mot tvangsekteskap

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen ønsker en utvidelse av avvergingsplikten og en særskilt kriminalisering av utenomrettslige tvangsekteskap. Forslaget er blant flere forslag til endringer i straffeloven som i dag sendes på høring.

Avvergingsplikten innebærer at enhver som har kjennskap til visse alvorlige lovbrudd må prøve å hindre dem ved å melde fra til politiet eller på annen måte. Blant lovbruddene som omfattes av den foreslåtte utvidelsen er tvangsekteskap, barneekteskap og grov menneskehandel.

Egen straffebestemmelse mot utenomrettslige tvangsekteskap

– Vi foreslår en utvidelse av avvergingsplikten og en egen straffebestemmelse som rammer uformelle og religiøse tvangsekteskap. Dette er tiltak som kan bidra til en mer effektiv forebygging av grov kriminalitet mot barn og unge, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Foreslår avvergingsplikt mot kjønnslemlestelse for alle yrkesgrupper

Regjeringen vil i forslaget til endringer i straffeloven også utvide avvergingsplikten mot kjønnslemlestelse til å omfatte alle, ikke bare enkelte yrkesgrupper. Dette er et viktig tiltak i kampen mot kjønnslemlestelse, og i kampen mot negativ sosial kontroll.

Regjeringen vil skjerpe straffen for skyting mot politiet

Strafferammen for å skyte mot politiet er i dag fengsel inntil tre år, hvis ikke handlingen regnes som forsøk på drap. Strafferammen foreslås utvidet til ti år, med en minstestraff på tre år.  

– Skyting mot politiet er svært alvorlig og påvirker politiets mulighet til å utføre tjenesteoppdrag og beskytte befolkningen på en grunnleggende måte. Faren ved slike handlinger er betydelig, også for det alminnelige publikum. Det bør vurderes å skjerpe straffen for i tilstrekkelig grad å markere alvoret i slike handlinger, sier Wara (FrP).

Straffebud mot å ta tjenestevåpen fra politiet

Det sendes også på høring forslag om et straffebud som rammer den som fratar et tjenestevåpen fra politiet. En slik handling er alvorlig og kan ha stort skadepotensiale, men vil i dag ikke nødvendigvis rammes av andre straffebud.

Ønsker styrket vern for offentlige tjenestemenn

Høringsnotatet inneholder også forslag som vil styrke det strafferettslige vernet for offentlige tjenestemenn på andre måter, herunder mot hets og trakassering som gjengjelder offentlig myndighetsutøvelse.

Foreslår å fjerne foreldelsesplikten for enkelte straffbare handlinger med dødsfølge

I tillegg foreslås det at foreldelsesfristen fjernes for enkelte straffbare handlinger hvis disse innebærer dødsfølge, deriblant grov tortur, grov kroppsskade, grov mishandling i nære relasjoner, grov kjønnslemlestelse og grovt ran.

Høringsfristen er 15. april 2019.

Høring - forslag til endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, tvangsekteskap, skyting mot politiet m.m.)