Zimbabwe-forskrifta er oppdatert

Dette innhaldet er meir enn 15 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Forskrifta om særlege tiltak mot Zimbabwe og Burma er endra. Mellom anna er våpenembargoen mot både landa utvida.

Dette er dei viktigaste endringane i forskrift av 15. august 2003 om særlege tiltak mot Republikken Zimbabwe:
  • våpenembargoen er utvida til å omfatte finansiering og fagleg hjelp knytta til militært materiell og militære aktivitetar.
  • påbodet om frysing og forbodet mot å gjere tilgjengeleg midlar for listeførte personar, er utvida til å omfatte økonomiske ressursar som fast eigedom, lausøyre, immaterielle rettar mv.
  • samstundes er det innført ei rekkje unntak frå påbodet om frysing og forbodet mot å gjere tilgjengeleg midlar og økonomiske ressursar, mellom anna for dekking av nødvendige utgifter til mat og bustad.

Endringane er ei oppfølgjing av endringar EU har gjort i sine tiltak mot Zimbabwe etter at forskrifta vart vedteken, som Noreg og ei rekkje andre europeiske land har slutta opp om.

Brot på forskrifta er straffbart.

Endringane tek til å gjelde straks, og den reviderte forskrifta vil om kort tid vere tilgjengeleg på www.lovdata.no.