Endringer i lover og forskrifter fra juni-juli 2021 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger

Lovendringen innebærer at kommuner og fylkeskommuner gis en videre adgang til å flagge med andre flagg enn det norske flagget, det samiske flagget, kommune- eller fylkesflagget fra kommunenes og fylkeskommunenes bygninger. Kommuner og fylkeskommuner kan nå bruke andre flagg i forbindelse med arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse, uten at det lenger er et vilkår at arrangementet må ha tilknytning til bygget det flagges fra. Endringen innebærer også at loven gjelder for Svalbard. Lovendringen trådte i kraft 4. juni.

Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven

Den midlertidige loven gir folkevalgte organer adgang til å gjennomføre fjernmøter også i de tilfellene møtet er lukket etter kommuneloven § 11-5 andre ledd. Loven skulle opprinnelig gjelde frem til 1. juni, men lovendringen innebærer at varigheten av loven er forlenget slik at loven gjelder til 1. desember.

Lov om interkommunale selskaper

Lovendringen innebærer at representantskapet og styret i interkommunale selskaper kan ha fjernmøter og signere møteprotokoller ved bruk av elektronisk signatur. Representantskapet og styret har midlertidig hatt denne muligheten under pandemien, men lovendringen innebærer at denne adgangen er gjort permanent. Lovendringen trådte i kraft 1. juni.

Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (regional plan, dispensasjon m.m.) trer i kraft 1. juli 2021

Endringene gjelder pbl. §§ 8-1, 12-6 og 19-2 (dispensasjonsbestemmelsen). I tillegg er det gjort to endringer av rettsteknisk art i matrikkellova §§ 34 og 38.

Opphevelse av bestemmelse om plassering av byggverk – endring i TEK 17

Opphevelse av bestemmelse om plassering av byggverk §8-10 i TEK17 trer i kraft fra 1. juli 2021. Plassering av byggverk er regulert gjennom plan- og bygningsloven, og man får nå et enklere og tydeligere regelverk og unngår dobbelregulering.

Ladeklare bygg – endringsforskrift

I alle nye bygg må det legges til rette for elbillading på parkeringsplassene tilknyttet bygget. Det betyr at det skal være føringsveier for elektrisk infrastruktur fram til der et ladepunkt kan monteres. Det gjør at eiere senere enkelt kan installere elbilladere når de selv ønsker det, uten å måtte gjøre tilpasninger i bygget eller grunnen.

Strengere regler for hyblifisering i eierseksjonssameier – endring i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova

Fra 1. juli blir det strengere regler for hyblifisering i eierseksjonssameier. Den som ønsker å bygge om en leilighet til hybler, må nå få godkjenning fra årsmøtet. Hovedformålet med endringen er å motvirke dårlig bomiljø i eierseksjonssameier.

Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner). Trer i kraft 1. juli 2021

Endringene innebærer at sameloven får et eget kapittel om myndighetenes konsultasjoner med samiske interesser.

Endring i ledningsregistreringsforskriften

Ledningsregistreringsforskriften trer i kraft 1. juli 2021. Enkelte bestemmelser i forskriften trer ikke i kraft før 1. januar 2022. Forskriften skal sikre en nøyaktig og pålitelig innmåling av ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag, og gjøre det enkelt å få tilgang til denne informasjonen.

Endringer i valgloven

Valget til høsten skal gjennomføres på en trygg og god måte, uavhengig av pandemisituasjonen. Regjeringen har derfor gjort flere midlertidige endringer i valgloven og kommuneloven, som vil gjelde for valget i 2021