Historisk arkiv

Regjeringen foreslår å lovfeste plikten til å konsultere Sametinget og samiske interesser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

–Regjeringen ønsker å legge til rette for gode demokratiske prosesser mellom myndighetene og samene. Vi foreslår derfor å lovfeste plikten til å konsultere Sametinget og samiske interesser i saker som angår dem. Det vil bidra til mer effektive prosesser og større forutsigbarhet for partene, sier sameminister Linda Hofstad Helleland.

Regjeringen sendte i dag et forslag til Stortinget om å lovfeste regler om konsultasjoner i sameloven. Lovforslaget viderefører i all hovedsak reglene i dagens "Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget".

–Jeg er glad for at vi kan legge fram et lovforslag som ivaretar både samiske interesser og kommunesektoren på en god måte, sier Helleland.

I tråd med Stortingets ønsker har lovproposisjonen vært på alminnelig høring sammen med et forslag til en veileder som tydeliggjør for kommuner og fylkeskommuner hva konsultasjonene innebærer.  

–Det har kommet inn mange høringsinnspill og de aller fleste høringsinstansene gir uttrykk for at det er gode grunner for å lovfeste konsultasjonsplikten. Jeg håper at forslaget får bred politisk tilslutning i Stortinget, sier Helleland.

Enklere prosesser

Konsultasjoner skal sikre at samiske interesser kommer tidlig inn i prosessene, og at de har mulighet til å påvirke beslutningene. Det er fortsatt kommuner og stat som bestemmer utfallet.

–Vi oppnår ikke alltid enighet, men konsultasjonsprosedyrene bidrar til økt forståelse for behovene. Lovfestingen gir oss en anledning til å rydde opp i uklarheter, og sørger for at reglene blir tydeligere, sier Helleland.

Endrer ikke på det kommunale selvstyret

Loven forankrer konsultasjonsplikten for alle forvaltningsnivåer, også kommuner og fylkeskommuner.

Mange kommuner har allerede gode ordninger for å involvere ulike deler av befolkningen i viktige beslutninger. Lovfestingen av konsultasjonsplikten endrer ikke på det kommunale selvstyret.

Hva inngår ikke i konsultasjonsplikten?

Sametinget har ikke har konsultasjonsrett i saker hvor de har innsigelsesadgang etter plan- og bygningsloven, inkludert saker etter energi- og vassdragslovgivningen.

Reglene om konsultasjoner i sameloven gjelder heller ikke i saker om statsbudsjettet.

Ny veileder

Sammen med lovforslaget, sendte departementet også på høring et utkast til veileder. Formålet med veilederen er å gi kommunene og fylkeskommunene et praktisk hjelpemiddel ved gjennomføring av konsultasjoner.

Kommunene kjenner sitt lokalmiljø og den lokale situasjonen best. For kommunene er det derfor ikke foreslått detaljerte saksbehandlingsregler, slik at kommunene kan tilpasse organiseringen til forholdene i sin kommune. Lovfestingen av konsultasjonsplikten skal ikke være til hinder for det kommunale selvstyret.

Kommunene har gjennom KS deltatt i arbeidet med veilederen, og KS har sluttet seg til utkastet. Departementet har i tillegg hatt innspillsmøter med fylkeskommunene i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag, i tillegg til et utvalg av kommuner i hvert fylke.